Quarter 2/2016

หาดนราทั ศน

เป นที่ อยู อาศั ยของนกเงื อกหลายชนิ ด น้ ำตกบาโจ มี สายน้ ำไหลริ นตลอดทั้ งป ตั้ งอยู ในเขตอุ ทยานแห งชาติ บู โด-สุ ไหงปาดี อำเภอบาเจาะ ห างจากตั วเมื องนราธิ วาส ๒๖ กิ โลเมตร มาถึ งนราธิ วาสแล วอย าลื มชิ มโรตี และชาชั ก ริ มทาง มี ให เลื อกหลายร าน ส วนใหญ ตั้ งร านขายกั น ตอนค่ ำตามริ มฟุ ตบาต ส งกลิ่ นหอมกรุ น รสชาติ อร อย กลมกล อม บรรยากาศท องถิ่ นที่ น าสั มผั สยิ่ ง และสิ่ งที่ จะพลาดไม ได ก็ คื อชิ มปลากุ เลาเค็ มของอำเภอตากใบ สิ นค าโอท็ อปขึ้ นชื่ อ กิ โลกรั มละ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท ขนาดราคาสู งๆ อย างนี้ บางช วงถึ งกั บต องเข าคิ วจอง กั นเลยที เดี ยว หากท านมี โอกาสเดิ นทางท องเที่ ยวหรื อกำลั ง วางแผนเดิ นทางท องเที่ ยวอยู อย าลื มว าสามจั งหวั ด ชายแดนภาคใต เป ดประตู ต อนรั บการมาเยื อนของ ทุ กท านเสมอ

นราธิ วาส เมื องริ มฝ งแม น้ ำบางนราที่ งดงาม มี หลายสถานที่ ที่ เมื่ อมาถึ งแล วห ามพลาด โดยจะขอยกตั วอย างกั น ให พอเห็ นภาพเช น พระพุ ทธทั กษิ ณมิ่ งมงคล เมื่ อมาถึ งนราธิ วาส ก็ ต องแวะไปนมั สการพระพุ ทธทั กษิ ณมิ่ งมงคลที่ พระพุ ทธอุ ทยานเขากง ตั้ งอยู ที่ ตำบลลำภู อำเภอเมื อง เป นพระพุ ทธรู ปกลางแจ งขนาดใหญ หน าตั กกว าง ๑๗ เมตร สู ง ๒๔ เมตร มี สี ทองอร าม ปางปฐมเทศนา ขั ดสมาธิ เพชร ตั้ งอยู บนเนิ นเขามี พระพุ ทธลั กษณะ งดงามยิ่ ง ปากแม น้ ำบางนรา-ชายหาดนราทั ศน บรรยากาศ ยามเช า ยามเย็ นบริ เวณปากแม น้ ำบางนราไปจนถึ ง ชายหาดนราทั ศน จะเห็ นวิ ถี ชี วิ ตของหมู บ านประมง ริ มสองฝ ง มี กระชั งปลา เรื อกอและที่ มี สี สั นและลวดลาย สวยงามจอดทอดสมอหรื อแล นเข าออกในบริ เวณ ปากแม น้ ำ นั บเป นภาพที่ บรรดาช างภาพไม ควรพลาด ที่ จะหยิ บกล องขึ้ นมาเก็ บภาพ อ าวมะนาว หาดทรายขาวเม็ ดละเอี ยดของอ าว มะนาว ตั้ งอยู ที่ ตำบลกะลุ วอเหนื อ อำเภอเมื องนราธิ วาส มี ความยาวราว ๔ กิ โลเมตร สงบเงี ยบน าพั กผ อนหย อนใจ มี กลุ มหิ นสวยงามราวประติ มากรรมธรรมชาติ เรี ยงราย สลั บกั บหาดทรายเป นระยะๆ มี ทิ วสนและแมกไม ร มรื่ น เขี ยวขจี จรดชายเขาซึ่ งเป นส วนหนึ่ งของเขตพระราชฐาน พระตำหนั กทั กษิ ณราชนิ เวศ น้ ำตกบาโจ น้ ำตกสวยงามขนาดใหญ สู งราว ๖๐ เมตร ไหลบ าลงมาจากผาสู ง มี ต นน้ ำจากผื นป า เทื อกเขาบู โด รอบบริ เวณน้ ำตกมี สภาพผื นป าเขี ยวชอุ ม

Powered by