Quarter 2/2016

ภารกิ จ

ª¹Ò¡Ò¹µ ¡Ô µµÔ ¨ÒÃØ ¨Ô µµ ÃÔ ¹Å´Ò ÍØ ´ÁÁÑ §¡Ã

“เขาได เรี ยนโรงเรี ยนกั บเด็ กปกติ จากอนุ บาล ๑ ถึ งประถม ๒ แต มี วั นนึ งเขาไม อยากไปโรงเรี ยน เขาบอกว าเพื่ อนไม ค อยเล นกั บเขา เหมื อนสื่ อสารกั บ เพื่ อนไม ค อยรู เรื่ อง เขาก็ น อยใจ” นี่ คื อคำบอกเล าจากคุ ณแม อุ ไร ทั พไทย ถึ งเรื่ องราว ของน องปกรณ ลู กชายคนเดี ยวของเธอก อนที่ จะย ายมา ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษพระมหาไถ สองแม ลู กใช ชี วิ ต อยู ที่ จั งหวั ดสกลนคร ก อนที่ อุ ไรจะตั ดสิ นใจย ายมา ขายของอยู ที่ ตลาดพั ทยากลาง ถึ งแม ว าจะได รั บการ ช วยเหลื อจากคุ ณครู ที่ สกลนครอยู บ างแต ก็ ยั งไม เพี ยงพอต อความพิ เศษของน องปกรณ “เขาเป นพั ฒนาการช า แต ไม ใช ออทิ สติ กนะคะ ตอนเพิ่ งเกิ ดเขาเป นโรคธาลั สซี เมี ย แล วช็ อกทำให สมอง ขาดอากาศ” นอกจากปกรณ จะเป นเด็ กพั ฒนาการช ามาตั้ งแต เกิ ดแล ว เขายั งมี อาการกล ามเนื้ อไม แข็ งแรง พู ดได ช า เพราะเปล งเสี ยงไม ค อยออก แรกๆ บางครั้ งอุ ไรเอง ไม เข าใจลู กชายเสี ยเลยว าเขาต องการจะสื่ อสารอะไร กั บเธอกั นแน เพราะเสี ยงของเขาช างอู อี้ และฟ งยาก เสี ยเหลื อเกิ นแต สิ่ งที่ เธอทำคื อปล อยลู กได ไตร ตรอง กั บตั วเอง “ไม เป นไรลู ก ช าๆ ไม ต องรี บพู ด ค อยๆ คิ ด” อุ ไรมั กจะพู ดกั บลู กอยู เสมอ เวลาเด็ กชายพยายาม รี บพู ดให แม เข าใจ

ปกรณ ทั พไทย

ปกรณ จึ งมี นิ สั ย พู ดน อยไม พู ดจาเยิ่ นเย อ แต เวลาแม จะออกไปข างนอก คำพู ด “จะ-ไป-ไหน” อั นหนั กแน น ของเขาสื่ อความหมายที่ ทำให คุ ณแม อุ ไรรู ว าเย็ นนี้ ทำงานเสร็ จ เธอต องรี บกลั บบ านซะแล ว แต ใช ว าพู ดกั นไม รู เรื่ อง แล วจะไม เข าใจกั นเสี ย หน อย สี หน า แววตา หรื อท าทางต างหากที่ ทำให เข าใจกั นได ดี ยิ่ งกว าคำพู ดที่ เอื้ อนเอ ยเสี ยอี ก นี่ คงจะเป น ที่ มาของประโยคที่ ว า “แค มองตาก็ เข าใจกั น” นั่ นเอง เวลาหิ ว เด็ กชายปกรณ จะใช มื อตบท อง แล วคุ ณแม อุ ไรจะรี บเข าครั วไปทำอาหารอร อยๆ กลิ่ นหอมฉุ ย ยิ่ งถ าวั นไหนเขาได กิ นลาบหมู กั บข าวสวยร อนๆ แล วล ะก็ จะอารมณ ดี เป นพิ เศษเชี ยว หลั งจากที่ อุ ไรย ายมาพั ทยาได ไม นาน เธอก็ ได ข าว เรื่ องศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษพระมหาไถ จากเพื่ อน คนหนึ่ งที่ มี ลู กเป นเด็ กพิ เศษเหมื อนกั น การตั ดสิ นใจ จู งมื อพาลู กชายมาเรี ยนที่ นี่ นั้ นเองถื อเป นจุ ดเปลี่ ยน ชี วิ ตของน องปกรณ ซึ่ งในตอนนั้ นมี อายุ ๙ ขวบ

คุ ณอุ ไร ทั พไทย

Powered by