Quarter 2/2016

วิ นั ย เป ยงใจ (ที่ สองจากขวา) และเพื่ อนๆ เชฟ

ข างๆ ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษพระมหาไถ เป นที่ ตั้ งของบ านหลั งเล็ กสี ขาวสไตล โมเดิ ร น มี ตั วอั กษร ใหญ เรี ยงรายอยู ตามแนวรั้ ว อ านว า Ray Bakery School เป นสถานที่ รวมตั วของเด็ กๆ และผู ปกครอง ที่ มี ใจรั กการทำขนมและการบริ การ พอเป ดประตู เข ามา จะเจอคาเฟ Half n’ Half Bakery ตกแต งเรี ยบๆแต ดู เก อบอวลไปด วยกลิ่ นเบเกอรี่ อบใหม เสี ยงเครื่ องชง กาแฟดั งคละเคล าไปกั บเสี ยงเพลงฟ งสบายที่ เป ดคลอ เบาๆ เหมาะเป นสถานที่ นั่ งเล น อ านหนั งสื อและ จิ บกาแฟเป นที่ สุ ด มี ขนมและเครื่ องดื่ มมากมายให เลื อกชิ มฝ มื อเด็ กๆ และผู ปกครอง จะเป นเค กที รามิ สุ เนื้ อแน นทานกั บลาเต ร อนๆ หอมกรุ น หรื อจะทาน คุ กกี้ ช็ อกโกแลตเต็ มคำกั บชานมเย็ นๆ ดื่ มแล วชื่ นใจก็ มี ทั้ งนั้ น สามารถสั่ งกั บพนั กงานทั้ งเด็ กๆ และผู ปกครอง ที่ ยื นอยู ตรงเคาน เตอร ได และยั งมี กองทั พเชฟที่ อยู เบื้ องหลั งความอร อยอี กถึ ง ๕ คน วิ นั ย เป ยงใจ เด็ กหนุ มสู งโปร งวั ย ๒๐ ป เป นหนึ่ ง ในที มเชฟที่ คุ ณครู เห็ นแววตั้ งแต ยั งเรี ยนอยู ที่ ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษ พระมหาไถ เลยชวนมาเรี ยน ทำขนม เด็ กหนุ มเรี ยนจบแล ว แต ยั งทำงานเป นผู ช วย เชฟอยู จนถึ งป จจุ บั น แรกๆ วิ นั ยเองก็ กลั วว าตั วเอง จะทำขนมไม อร อย เพราะการทำขนมนั้ นจะต องจำสู ตร และตวงส วนผสมเยอะแยะไปหมด ใส เนย น้ ำตาล ต องเท านี้ พอดี เป ะ แต พอฝ กฝ มื อไปเรื่ อยๆ เขาเริ่ ม มั่ นใจฝ มื อตั วเองมากขึ้ น จนตอนนี้ สามารถเป นลู กมื อ ให หั วหน าเชฟได สบายๆ ทำได ทั้ ง ขนมป งไส กรอก ขนมป งลู กเกด เค ก และเมนู อื่ นๆ อี กมากมาย ในหนึ่ งวั นวิ นั ยมี หน าที่ ต องรั บผิ ดชอบกั บเพื่ อนๆ อี ก ๔ คน คื อ ทำ Bakery Box Set ที่ ลู กค าจากบริ ษั ท หรื อหน วยงานต างๆ สั่ งมาถึ ง ๑๕๐ กล องต อวั น แต ถ าวั นไหนว าง เขาก็ จะมี โอกาสได ออกมาอยู ที่ หน าร านกั บคนอื่ นๆ รายได ที่ มาจากคาเฟ นี้ ส วนหนี่ ง

จะนำไปสนั บสนุ นการเรี ยนการสอนที่ ศู นย พั ฒนาการ เด็ กพิ เศษต อไป หลั งจากเลิ กเรี ยนตอนบ ายสามโมงครึ่ ง ปกรณ จะรี บวิ่ งลงไปเปลี่ ยนเสื้ อผ าเตรี ยมตั วไปซ อมกี ฬากั บ พี่ ๆ เพื่ อนๆ ถึ งแม เด็ กๆ ที่ โรงเรี ยนจะมี หลากหลาย วั ย แต ก็ ไม มี การแบ งแยกรุ นพี่ กั บรุ นน อง ทุ กคนจะคอย ดู แลซึ่ งกั นและกั น เด็ กชายชอบเล นกี ฬาหลากหลายชนิ ด ไม ว าจะเป นว ายน้ ำ เตะบอล เล นบาส แต ที่ เก งกาจที่ สุ ด เห็ นจะเป นเรื่ องวิ่ ง เพราะแม ว าจะเป นน องเล็ กที่ สุ ด ในกลุ มแต ฝ มื อการวิ่ งระดั บตั วแทนโรงเรี ยนไปแข งขั น กี ฬาแห งชาติ สำหรั บคนพิ การระหว าง ๙๓ โรงเรี ยน ที่ จั งหวั ดนครราชสี มา ได เหรี ยญทองกั บเหรี ยญเงิ น ติ ดมื อกลั บบ านมาอวดแม ด วย อุ ไรเห็ นพั ฒนาการหลายอย างของลู กชายตั้ งแต เข าเรี ยนที่ ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษพระมหาไถ ผ านไป เพี ยงอาทิ ตย สองอาทิ ตย จากเด็ กที่ ไม ชอบไปโรงเรี ยน กลายเป นเด็ กร าเริ ง กล าพู ด กล าแสดงออก คุ ณแม อุ ไร สั งเกตว าการไปโรงเรี ยนทำให น องปกรณ มี แรงผลั กดั น ที่ อยากจะพั ฒนาตั วเอง เวลากลั บบ านมา สิ่ งที่ เธอ จะได ยิ นจากลู ก คื อคำพู ดที่ ว า “แม เพื่ อนคนนี้ เก งจั ง ปกรณ อยากเก งแบบนี้ บ าง” ยิ่ งช วงที่ ไปซ อมวิ่ งแรกๆ เด็ กชายจะมี ไอดอลชื่ อพี่ ป อม เป นนั กกี ฬาที่ แข งแล ว ได รางวั ล พี่ ป อมจะคอยบอกปกรณ เสมอว า “น องต อง กิ นนมเยอะๆ นะ” น องปกรณ ก็ จะเชื่ อ และทำตาม เพราะอยากเก งเหมื อนพี่ ป อม ป ดเทอม เวลากลั บไปเยี่ ยมครอบครั วที่ สกลนคร ตากั บยายก็ จะชมเสมอว าน องปกรณ กลายเป นเด็ ก ที่ มี สั มมาคารวะ ไหว ผู ใหญ รู จั กอ อนน อมถ อมตน อุ ไรนึ กดี ใจเสมอที่ เธอได พาลู กชายเข ามาเรี ยนที่ นี่ ที่ ที่ สามารถ “สอนให คนไม รู เรื่ องให กลายเป นคนที่ รู เรื่ องได ”

Powered by