Quarter 2/2016

บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) มอบเครื่ องคอมพิ วเตอร โน ตบุ กจำนวน ๒๐ เครื่ อง และเงิ นสนั บสนุ นมู ลนิ ธิ คุ ณพ อเรย เพื่ อจั ดซื้ อ อุ ปกรณ ที่ จำเป นในห องปฏิ บั ติ การคอมพิ วเตอร ณ ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษ พระมหาไถ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เด็ กพิ เศษเป นเด็ กที่ มี ศั กยภาพที่ จะเรี ยนรู และสมควรได รั บโอกาสไม ต างจากคนอื่ นๆ บริ ษั ทเอสโซ เล็ งเห็ นถึ งความสำคั ญในเรื่ องนี้ จึ งได เข ามาสนั บสนุ นและช วยเหลื อเด็ กๆ โดยได มอบโน ตบุ กจำนวน ๒๐ เครื่ อง เพื่ อนำมาประยุ กต ใช กั บการเรี ยนการสอน ของศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษ เพื่ อให เกิ ด ประโยชน ทางการเรี ยนรู แก เด็ กๆ มากที่ สุ ด “ ” “

คุ ณมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล ผู จั ดการฝ ายกิ จกรรมองค กร และรั ฐกิ จสั มพั นธ

เอสโซ สนั บสนุ นมู ลนิ ธิ คุ ณพ อเรย อย างต อเนื่ อง เริ่ มจากโครงการซ อมโน ตบุ ก เพราะเด็ กที่ มู ลนิ ธิ เอง มี ความเชี่ ยวชาญในการซ อมคอมพิ วเตอร และยั ง เป นการใช เวลาว างให เกิ ดประโยชน และสร างรายได ด วย จากนั้ นเอสโซ ช วยพั ฒนาห องซ อมให ใหม เพื่ ออำนวยความสะดวกให ผู ที่ ต องใช รถเข็ นในการ ทำงาน แล วจึ งต อยอดด วยการมอบคอมพิ วเตอร สำหรั บห องคอมพิ วเตอร ใหม ซึ่ งการมอบ คอมพิ วเตอร โน ตบุ กในครั้ งนี้ จะช วยให มี สื่ อการเรี ยน การสอนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น รวมทั้ งให เด็ กๆ ได มี การฝ กอาชี พไปพร อมกั น

คุ ณอิ ศรา สุ นทรวิ ภาต ที่ ปรึ กษากิ จกรรมองค กร และรั ฐกิ จสั มพั นธ

ชนากานต กิ ตติ จารุ จิ ตต ริ นลดา อุ ดมมั งกร

Powered by