Quarter 2/2016

Ǩ¹Ò ÇÃÃÅÂÒ§¡Ù Ã

ชื่ อของเขาถู กกล าวขานซ้ ำๆ ในช วงป ที่ ผ านมา “ป วย อึ๊ งภากรณ ” ชายผู นี้ ทำให เรานึ กถึ งเสี ยงยกย องสรรเสริ ญ ความดี ความงาม ความซื่ อตรงของเขา และชี วิ ตที่ พลิ กผั นในเส นทางการเมื อง ท านได รั บรางวั ลแมกไซไซ สาขาบริ การสาธารณะ ในป พ.ศ. ๒๕๐๘ ล าสุ ดเมื่ อวั นที่ ๑๘ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๘ องค การการศึ กษา วิ ทยาศาสตร และ วั ฒนธรรมแห งสหประชาชาติ (ยู เนสโก) ได ยกย อง ให ท านเป นบุ คคลสำคั ญของโลก ในโอกาสฉลอง ครบรอบ ๑๐๐ ป ชาตกาล เมื่ อวั นที่ ๙ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บทบาทสำคั ญของป วยที่ คนทั่ วไปจดจำได ดี คื อ การทำงานในฐานะผู ว าการธนาคารแห งประเทศไทย และการดำรงตำแหน งอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร แต อี กบทบาทหนึ่ งในวั ยหนุ มซึ่ งเป นที่ จดจำไม แพ กั นคื อการเป น สมาชิ กขบวนการเสรี ไทย ในป พ.ศ. ๒๔๘๑ หลั งสำเร็ จการศึ กษาปริ ญญาตรี ทางกฎหมายและการเมื อง โดยเป นนั กศึ กษารุ นแรก ของมหาวิ ทยาลั ยวิ ชาธรรมศาสตร และการเมื อง ป วยสอบชิ งทุ นรั ฐบาลได ไปเรี ยนระดั บปริ ญญาตรี สาขาวิ ชาเศรษฐศาสตร และการคลั ง ที่ London School of Economics & Political Science หรื อ LSE แห งมหาวิ ทยาลั ยลอนดอน สหราชอาณาจั กร เมื่ อเรี ยนจบด วยเกี ยรติ นิ ยมอั นดั บหนึ่ ง คะแนน สู งสุ ด ในป พ.ศ. ๒๔๘๕ ทำให ได รั บทุ นลี เวอร ฮู ล ม (Leverhulme Studentship) ศึ กษาต อปริ ญญาเอกทาง เศรษฐศาสตร ที่ LSE ได เลยโดยไม ต องศึ กษาปริ ญญาโท ก อน แต เนื่ องด วยขณะนั้ นเกิ ดสงครามโลกครั้ งที่ ๒ ทำให ป วยต องพั กการเรี ยนและโดดเข าสู อาชี พทหาร ชั่ วคราว

ป วย อึ๊ งภากรณ กั บคณะเสรี ไทยในอั งกฤษ ถ ายที่ กรุ งเทพป ๒๕๓๐ ที่ บ านนายประจิ ตร (กั งศานนท ) ยศสุ นทร

เดิ นหน าสู กองทั พอั งกฤษ ในช วงสงครามโลกครั้ งที่ สอง ป วยสมั ครเข าเป น ทหารในกองทั พอั งกฤษ เมื่ อเดื อนสิ งหาคม ๒๔๘๕ โดยยั งยึ ดถื อสั ญชาติ ไทยอยู ตอนนั้ นไทยทำสั ญญา เป นพั นธมิ ตรกั บญี่ ปุ นแล ว นั บว าเป นเรื่ องแปลกอยู ไม น อย

Powered by