Quarter 2/2016

Natural Science

เมื่ อ

´Ã.» ÂÐ à©ÅÔ Á¡ÅÔè ¹

การกลายพั นธุ เป นอย างไร

การกลายพั นธุ เป นการเปลี่ ยนแปลงตั วควบคุ ม ลั กษณะทางพั นธุ กรรม ที่ เรี ยกว า ยี นส (genes) ทำให ลั กษณะที่ แสดงออกมาเปลี่ ยนแปลงไป การกลายพั นธุ จึ งเป นเรื่ องที่ เกิ ดขึ้ นตามธรรมชาติ หรื อมนุ ษย เป นผู ทำ ให เกิ ดการกลายพั นธุ เช น การฉายรั งสี แต การกลายพั นธุ ก็ มิ ใช เป นการผสมพั นธุ

กลาย

กลายแดง

When plants mutate... Plants can be mutated due to internal and environmental factors, resulting in changes in appearance. It might be in positive ways, such as various petal colors or long-lasting blooms, as well as negative ways such as lighter petal colors or smaller blooms. However, it is possible to view the negativity as uniqueness in the market.

การกลายพั นธุ ตามธรรมชาติ เป นกระบวนการ ที่ เกิ ดขึ้ นอย างช าๆ อั นเนื่ องมาจากป ญหาภายในของ พื ชเอง หรื อมาจากสิ่ งแวดล อม เช น การเปลี่ ยนแปลง ของอุ ณหภู มิ แสง ความชื้ น ความเร็ วลม สารเคมี ใน ธรรมชาติ และการกลายพั นธุ อาจจะเป นกระบวนการ ที่ เกิ ดขึ้ นอย างรวดเร็ ว ทั นที ทั นใด เรี ยกกั นว า การผ า- เหล า (mutation) ดั งเช น พั นธุ ไม กลายเป นพั นธุ ด าง (variegated) หรื อเผื อก (albino)

Powered by