Quarter 1/2017

คุ ณกิ ติ ยาวดี นิ ลวรรณ ผู จั ดการสื่ อสารองค กรฝ ายกิ จกรรมองค กรและ รั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) “เอสโซ ฯ ตระหนั กและให ความสำคั ญของการ เรี ยนรู วิ ทยาศาสตร ในแบบที่ เรี ยกว า STEM เพราะเรา เห็ นว าแก นความรู เหล านี้ คื อหั วใจสำคั ญในการนำพา ประเทศให เจริ ญก าวหน า เราจึ งร วมกั บ อพวช. ในการ ทำกิ จกรรมค ายครอบครั วครั้ งนี้ เพื่ อให ครอบครั วได มา ใช เวลาว างร วมกั น ทำกิ จกรรมที่ เป นประโยชน และ สร างความสั มพั นธ ในครอบครั วให ดี ขึ้ น”

คุ ณสุ รวงศ วงษ ศิ ริ รองผู อำนวยการ

องค การพิ พิ ธภั ณฑ วิ ทยาศาสตร แห งชาติ (อพวช.) “เอสโซ ถื อเป นพั นธมิ ตรสำคั ญที่ ให การสนั บสนุ น อพวช.มาหลายกิ จกรรม ทั้ งโครงการคาราวานวิ ทยา- ศาสตร ที่ เป นการนำความรู ออกสู ท องถิ่ นต างจั งหวั ด ทำให เด็ กและเยาวชนได เข าถึ งแหล งเรี ยนรู ได ง ายขึ้ น นอกจากนั้ น ยั งให การสนั บสนุ นการจั ดค ายใน พิ พิ ธภั ณฑ ซึ่ งเรามี หลากหลายรู ปแบบ และการจั ดค าย STEM Maker Day ครั้ งนี้ ก็ เป นการจั ดร วมกั นระหว าง อพวช. กั บ เอสโซ เพื่ อให เป นกิ จกรรมเรี ยนรู ร วมกั น ระหว างเด็ กและพ อแม ผู ปกครอง”

Powered by