Quarter 1/2017

สมาชิ กครอบครั วเอสโซ คุ ณศศิ ธร พฤกษาชั ยพร หน วยงานจั ดซื้ อ

“รู สึ กว าที่ นี่ ทั นสมั ยมาก และหาได ยากในเมื องไทย ไม ไกลจากกรุ งเทพฯ มากนั ก กิ จกรรมก็ มี ให ทำทั้ งวั น จึ งเหมาะมากที่ พ อแม จะมาใช เวลาอยู กั บลู กที่ นี่ ช วยกั น เรี ยนรู เพราะกิ จกรรมหลายอย างถ ามี พ อแม ช วยอธิ บาย ให เข าใจ เด็ กจะสนุ กมากขึ้ น”

สมาชิ กครอบครั วเอสโซ คุ ณพรพรรณ พรหมสารา หน วยงานวางแผนและวิ เคราะห การเงิ น

“เป นครั้ งแรกที่ มา รู สึ กประทั บใจกั บการอธิ บาย ของวิ ทยากรในแต ละฐาน สั งเกตว าเด็ กๆ ของเราก็ สนุ ก ไปด วย ที่ สนใจมาร วมกั บครอบครั วเอสโซ เพราะอยาก ให ลู กได ลองทำอะไรใหม ๆ ที่ เป นเรื่ องทางวิ ทยาศาสตร บ าง ก็ มาแล วไม ผิ ดหวั ง คิ ดว ามี โอกาสจะมาอี กเพราะ ยั งดู ไม ครบเลย”

สมาชิ กครอบครั วเอสโซ คุ ณกั สมี หะยี สาและ หน วยงานบริ การลู กค าน้ ำมั นเชื้ อเพลิ งและ ผลิ ตภั ณฑ หล อลื่ น “ที่ เลื อกมาค ายนี้ เพราะเห็ นว าจะช วยเสริ มทั กษะ การคิ ดเชิ งวิ ทยาศาสตร ให ลู กๆ เราได เลยพาลู กมา เพื่ อให สั มผั สของจริ ง มาแล วก็ ไม ผิ ดหวั ง ที่ สำคั ญคื อ เป นกิ จกรรมที่ สนุ ก ไม น าเบื่ อ และให พ อแม เข ามามี ส วนร วมด วย ได เรื่ องความสนุ กแล วยั งได ทดลอง ด วยการลงมื อเอง”

Powered by