Quarter 1/2017

“คุ ณยายหง วน ได กราบทู ลเกี่ ยวกั บขั้ นตอนต างๆ ในการทอ ตั้ งแต ขั้ นตอนแรกจนถึ งขั้ นตอนสุ ดท าย พระองค ทรงสนพระทั ยและฝากให ช วยอนุ รั กษ ฟ นฟู ผ าทอนี้ ให อยู คู จั งหวั ดชลบุ รี ซึ่ งท านผู ว าราชการจั งหวั ด และ ฯพณฯ สนธยา คุ ณปลื้ ม ก็ สนั บสนุ นให มี การ อนุ รั กษ ผ าทอจนสำเร็ จตามกระแสรั บสั่ ง พร อมมอบหมาย ให สำนั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ดชลบุ รี เข ามาดู แลด าน การดำเนิ นงาน และเปลี่ ยนชื่ อเป น “ผ าทอมื อคุ ณย าท าน” ซึ่ งมี ที่ มาจาก สมเด็ จพระพั นวั สสาอั ยยิ กาเจ า” กำนั น เกษมเล าให ฟ ง สำหรั บ “ผ าทอมื อคุ ณย าท าน” เป นผ าฝ ายผสมโทเร ที่ มี ลวดลายโดดเด นเฉพาะตั ว คื อ ลายไส ปลาไหล-นก กระทา ที่ คนในสมั ยโบราณหากได เห็ นแล วจะรู ได ทั นที ว า เป นผ าทอมื ออ างหิ น ที่ มาจาก ต.บ านป กอ างศิ ลา โดยได รั บการยกย องว าเป นผ าลายโบราณที่ มี ความ สวยงาม และในวั นนี้ ยั งเป นที่ นิ ยมของกลุ มผู ชื่ นชอบ ผ าไทย จนทำให มี คำสั่ งซื้ อเพื่ อนำไปตั ดเย็ บเป นเสื้ อ สวมใส เนื่ องจากสนนราคาต อผื นไม แพง วั นนี้ ชาวชุ มชนบ านป ก ได ร วมกั นอนุ รั กษ ผ าทอมื อ โบราณ ด วยการจั ดตั้ งกลุ มสตรี เพื่ อต อยอดการทำ กระเป าและเสื้ อออกขาย ทั้ งยั งจั ดตั้ งศู นย การเรี ยนรู เรื่ องการทอผ าโบราณ ณ โรงเรี ยนวั ดใหม เกตุ งาม เพื่ อปลู กฝ งให เยาวชน ได เรี ยนรู เรื่ องการทอผ าว า มี ความเป นมาอย างไร รวมถึ งความยากง ายของการ ทอผ าแต ละลาย เพื่ อรั กษาผ าโบราณที่ มี มากว า ๑๐๐ ป ให อยู คู ประเทศไทยสื บไป

และหากท านมี โอกาสมาเยื อนเมื องอ างศิ ลาแล ว อย าลื มแวะชมความงามอย างมี คุ ณค าของ “ผ าทอมื อ คุ ณย าท าน” ณ ศู นย การเรี ยนรู เกี่ ยวกั บการทอผ าโบราณ โรงเรี ยนวั ดใหม เกตุ งามกั นนะคะ

ธนภั ส สงวนทรั พย

จบการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี จากคณะมนุ ษยศาสตร มหาวิ ทยาลั ยบู รพา ชื่ นชอบในการเขี ยนบทความ เกี่ ยวกั บบุ คคล และสถานที่ สำคั ญต างๆ เป นคอลั มนิ สต ให กั บนิ ตยสาร Chonburi 108.Com เขี ยนบทความเกี่ ยวกั บสถานที่ ท องเที่ ยว เป นพิ ธี กร รายการในเคเบิ้ ลท องถิ่ นในจั งหวั ดชลบุ รี

Powered by