Quarter 1/2017

วั นศตมวารแห งการสวรรคต

โครงการเอสโซ พั ฒนา

เยี่ ยมชมกระบวนการผลิ ต

เนื่ องในวั นศตมวารแห งการสวรรคต ของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหา ภู มิ พลอดุ ลยเดช โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) ได ร วมสนั บสนุ นโครงการบรรพชา อุ ปสมบทหมู เพื่ อถวายเป นพระราชกุ ศลฯ ณ วั ดใหม เนิ นพยอม ชุ มชนบ านอ าวอุ ดม นอกจากนี้ เรายั งได ร วมสนั บสนุ นซุ มอาหาร สำหรั บแจกจ ายให กั บประชาชนทั่ วไป ณ เทศบาลนครแหลมฉบั ง เพื่ อเป น ส วนหนึ่ งในการทำความดี ถวายแด องค พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พล อดุ ลยเดช

โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา บริ ษั ท เอสโซ ฯ โดยนายพงษ พิ พั ฒน พริ้ งสกุ ล ผู จั ดการแผนกสร างเสริ มประสิ ทธิ ภาพองค กร และที มประชาสั มพั นธ ได ให การต อนรั บ คณะครู และนั กเรี ยนจากโรงเรี ยนมหิ ดล วิ ทยานุ สรณ ซึ่ งเป นโรงเรี ยนสำหรั บผู มี ความ สามารถพิ เศษด านคณิ ตศาสตร วิ ทยาศาสตร เข าฟ งบรรยาย และเยี่ ยมชมกระบวนการ ผลิ ตของเรา เพื่ อส งเสริ ม และพั ฒนาความรู อั นจะสร างโอกาสทางการศึ กษาให กั บน องๆ นั กเรี ยนได ต อไปในอนาคต

โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา บริ ษั ท เอสโซ ฯ ได จั ดประชุ มกลุ มอาชี พสตรี โครงการเอสโซ พั ฒนาโดยมี ผู นำชุ มชน และสมาชิ กกลุ มอาชี พทั้ ง ๑๐ ชุ มชนเข าร วม เพื่ อประเมิ นความสำเร็ จของกิ จกรรม ในป ที่ ผ านมา และกำหนดแนวทางกิ จกรรม การฝ กอาชี พของป นี้ ให สอดคล องกั บความ ต องการของชุ มชนอย างสู งสุ ด เพื่ อบรรลุ วั ตถุ ประสงค ของโครงการในการสร างอาชี พ เพิ่ มพู นรายได ให กั บครอบครั วได อย างแท จริ ง ตามแนวนโยบายการพั ฒนาชุ มชนอย าง ยั่ งยื นที่ เรายึ ดมั่ นมาโดยตลอด

Powered by