Quarter 1/2017

พุ ดภู เก็ ต (Gardenia thailandicaTirveng.) มี ชื่ อ ท องถิ่ น เช น พุ ดป า รั กนา เป นไม พุ มหรื อไม ต นขนาดเล็ ก สู ง ๓-๕ เมตร ทรงพุ มกลมโปร ง ใบรู ปใบหอก ดอกเดี่ ยว ออกปลายกิ่ ง โคนกลี บดอกเป นหลอด ปลายแยกเป น ๕ กลี บ เมื่ อบานมี เส นผ านศู นย กลาง ๕-๖ เซนติ เมตร สี ขาวแล วเปลี่ ยนเป นสี เหลื อง ผลกลมสี เขี ยวสดเป น พรรณไม ถิ่ นเดี ยวของไทย มี กระจายพั นธุ อยู เฉพาะใน จั งหวั ดภู เก็ ต พั งงา ตรั งและสตู ล ชอบขึ้ นใกล ชายทะเล สามารถขยายพั นธุ ได ทั้ งวิ ธี การเพาะเมล็ ด ตอนกิ่ ง เสี ยบยอด ทาบกิ่ ง พุ ดภู เก็ ตออกดอกเต็ มต นในช วง เดื อนเมษายนและทะยอยออกได ตลอดป ผู ที่ ไปเยื อน จุ ดชมวิ วบนหาดกะตะ ของจั งหวั ดภู เก็ ตในเดื อนเมษายน จะชื่ นชมต นพุ ดภู เก็ ตที่ ออกดอกดกเต็ มต น ทั้ งสี ขาว สี เหลื อง พร อมทั้ งส งกลิ่ นหอมไปไกล พุ ดน านเจ า (Gardenia sp.) เป นพุ ดชนิ ดใหม ที่ ยั งรอรายงานการตั้ งชื่ อ พบในจั งหวั ดน าน ขึ้ นอยู ใน พื้ นที่ ระดั บสู ง เป นไม ต นผลั ดใบขนาดเล็ ก สู ง ๔-๖ เมตร ทรงพุ มกลมโปร ง ใบรู ปใบหอก ดอกเดี่ ยวออกปลายกิ่ ง โคนกลี บดอกเป นหลอด ปลายแยกเป น ๕ กลี บ ดอก ขนาด ๔-๕ เซนติ เมตร สี ขาวแล วเปลี่ ยนเป นสี เหลื อง ผลทรงกลมรี ปลายผลมี ครี บยาว สามารถขยายพั นธุ ได ทั้ งวิ ธี การเพาะเมล็ ด ตอนกิ่ ง เสี ยบยอด ทาบกิ่ ง พุ ดน านเจ าออกดอกเต็ มต นในช วงเดื อนมี นาคม

ป ดหิ น (Gardenia saxatilis Geddes) มี ชื่ อท องถิ่ น เช น ข อย ข อยโคก ข อยหิ น พุ ดผา เป นไม พุ มลำต น แคระแกรน สู ง ๑-๒ เมตร แตกกิ่ งมากและเปลี่ ยนเป น หนามแข็ งแหลมยาว ใบรู ปไข กลั บ ปลายใบมน ดอกเดี่ ยวออกปลายกิ่ ง สี ขาว โคนกลี บดอกเป นหลอด ปลายแยกเป น ๖ กลี บ เมื่ อบานมี เส นผ านศู นย กลาง ๕-๖ เซนติ เมตร ผลกลมสี เขี ยวสดเมื่ อผลสุ กสี ส ม มี กระจายพั นธุ ในประเทศลาวและกั มพู ชาด วย ชอบขึ้ น ตามซอกลานหิ น การขยายพั นธุ ที่ เหมาะสมที่ สุ ดคื อ วิ ธี การเพาะเมล็ ด ส วนวิ ธี การอื่ นๆ ได ผลต่ ำมาก สำหรั บ ผู ที่ ต องการชมต นป ดหิ นจำนวนมาก ในบริ เวณกว างขวาง ที่ องค การบริ หารส วนตำบล (อบต.) หนองข า อำเภอ เกษตรสมบู รณ จั งหวั ดชั ยภู มิ มี สวนป ดหิ นเพื่ อการ ท องเที่ ยว พุ ดสี (Gardenia tubifera Wall. exRoxb.) มี ชื่ อ ท องถิ่ น เช น กอนอบู เกะ จำปา พุ ดป า เป นไม พุ ม ขนาดเล็ ก สู ง ๒-๓ เมตร เจริ ญเติ บโตช า ทรงพุ มแผ กลม และโปร ง ใบรู ปใบหอก ดอกเดี่ ยวออกปลายกิ่ ง โคนกลี บ ดอกเป นหลอด ปลายแยกเป น ๘ กลี บ เรี ยงเวี ยนซ อนกั น โดยไม มี ช องโหว ขอบกลี บหยั กเว าคล ายหั วลู กศร ดอกบานมี ขนาด ๕-๖ เซนติ เมตร สี เหลื องแล วเปลี่ ยน สี แสด ผลทรงกลมแป นสี เขี ยวเข มเป นมั น ปลายผลมี กลี บเลี้ ยงเป นหลอดติ ดอยู เมื่ อสุ กสี เขี ยวอมเหลื อง แล วแตกเห็ นเปลื อกผลด านในเป นสี แสด กระจายพั นธุ อยู ตามที่ ชื้ นแฉะ ริ มหนองในภาคตะวั นออกและใน ภาคใต จนถึ งมาเลเซี ย สามารถขยายพั นธุ ได ทั้ งวิ ธี การ เพาะเมล็ ด ตอนกิ่ ง เสี ยบยอด ทาบกิ่ ง พุ ดสี ออกดอก เต็ มต นเกื อบตลอดป

พุ ดสี

Powered by