Quarter 4/2014

คุ ณเอมอร เจริ ญผล ผู ช วยเลขานุ การบริ ษั ท ฝ ายกฎหมาย

บริ จาคโลหิ ตครั้ งแรกในวั นที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๒ คื อคิ ดว าเป นการทำเพื่ อช วยเหลื อเพื่ อนมนุ ษย ด วยกั น ซึ่ งก็ ไม ได ยุ งยากหรื อน ากลั วอะไร เพี ยงแค เตรี ยมตั ว ให พร อม นอนหลั บพั กผ อนให เพี ยงพอ งดชา กาแฟ เพราะมี คาเฟอี น คื อจะพยายามทำให เลื อดของเรา บริ สุ ทธิ์ ที่ สุ ดค ะ พอเริ่ มบริ จาคครั้ งแรก ก็ จะมี ครั้ งที่ สอง ที่ สาม ตามมาเอง ก็ ไม ได ลำบากอะไรนะคะ จำได ว ามี ครั้ งหนึ่ ง พนั กงานบริ ษั ทเอสโซ นี่ แหละค ะ ไม สบายมากอยู ที่ โรงพยาบาลเทพธาริ นทร บริ ษั ทประกาศเสี ยงตามสาย ว าต องการเลื อดกรุ ปเอด วน ก็ ได ไปบริ จาคให เค าด วย ดี ใจค ะที่ ได ช วยพี่ เค า สำหรั บเพื่ อนๆ ที่ ยั งไม เคยบริ จาคโลหิ ต ลองมา เริ่ มบริ จาคดู นะคะ มั นทำให เรารู สึ กอิ่ มเอมใจ เหมื อน การทำบุ ญค ะ อย างน อยก็ สามารถช วยเหลื อคนอื่ นๆ ได แม จะเป นเพี ยงเสี้ ยวหนึ่ งก็ ยั งดี กว าที่ จะไม ได ทำอะไร เลยนะคะ

คุ ณพรปรารถนา ประมุ ขชั ย ผู ประสานงานสื่ อสารองค กรและสื่ อมวลชนสั มพั นธ ฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ เริ่ มบริ จาคครั้ งแรกที่ หน าตึ กเอสโซ เห็ นว าสะดวกดี มี รถรั บบริ จาคมาจอดที่ หน าตึ ก และช วงนั้ นเป นช วง เดื อนเกิ ด เลยคิ ดทำบุ ญวั นเกิ ดไปในตั ว หลั งจากนั้ น ก็ บริ จาคที่ หน าตึ กเอสโซ มาเรื่ อยๆ จนตอนนี้ บริ จาคไป ๑๐ กว าครั้ งแล ว รู สึ กภู มิ ใจที่ ได มี โอกาสช วยเหลื อคน ที่ จำเป นต องใช เลื อด เหมื อนกั บเป นการทำบุ ญ เพราะ มี ส วนในการรั กษาชี วิ ตของเพื่ อนมนุ ษย ด วยกั น การบริ จาคโลหิ ตไม เจ็ บและไม น ากลั วอย างที่ คิ ด จึ งอยากเชิ ญชวนให มาบริ จาคโลหิ ตด วยกั น เพราะยั งมี ผู ป วยที่ ต องการเลื อดอี กเป นจำนวนมาก เลื อดของคุ ณ สามารถต อลมหายใจให กั บใครบางคนได นอกจากนั้ น การบริ จาคโลหิ ตทำให ระบบไหลเวี ยนเลื อดของเราดี ขึ้ น ทำให ร างกายแข็ งแรง แถมยั งได บุ ญอี กด วยนะคะ

Powered by