Quarter 4/2014

พอมาทำงาน ผมหยุ ดบริ จาคไปพั กหนึ่ งเพราะ ไม สะดวก ที่ ทำงานไกลจากโรงพยาบาล มาบริ จาค อี กครั้ งก็ ตอนย ายที่ ทำงาน เพราะที่ ทำงานใหม ใกล โรงพยาบาลมากขึ้ น พอบริ จาคมาได ประมาณ ๕๐-๖๐ ครั้ ง ผมเริ่ ม ถามตั วเองใหม ว า กำลั งทำอะไร เริ่ มตอบตั วเองว า ถ าเราบริ จาคกี่ ครั้ ง แล วคุ ณแม อายุ ยื นเท าจำนวนที่ เรา บริ จาค เช น บริ จาค ๑๐๐ ครั้ ง คุ ณแม ก็ จะอายุ ยื น ๑๐๐ ป ก็ จะดี ไม น อย ก็ เลยตั้ งใจบริ จาคให ได เยอะๆ เพื่ อให คุ ณแม อายุ ยื นๆ ผมบริ จาคได ๙๙ ครั้ ง คุ ณแม ก็ เสี ย ก็ ยั งดี ที่ ทำเท าที่ ทำได การที่ ผมบริ จาคได บ อย ครั้ ง จริ งๆ ก็ เกิ ดจากการที่ บริ ษั ท เอสโซ มี ชมรมบริ จาค โลหิ ตซึ่ งอำนวยความสะดวกให กั บพนั กงานเยอะมากๆ เพราะมี รถมารั บบริ จาคโลหิ ตถึ งที่ ทำงานทุ ก ๓ เดื อน ทำให มี กำหนดการที่ แน ชั ด สามารถวางแผนล วงหน าได ช วงนั้ นก็ พยายามพั กผ อนให เพี ยงพอ ออกกำลั งกาย เตรี ยมตั วให พร อม สำหรั บคนที่ ไม เคยบริ จาคโลหิ ต การบริ จาคจะช วย ให ร างกายผลิ ตเลื อดมาทดแทน เป นการผลิ ตเลื อดใหม เป นผลดี ต อสุ ขภาพ ทำให แข็ งแรงขึ้ น ผมอยากจะบอกว า ผมเป นคนกลั วเข็ มมากถึ งมากที่ สุ ด ตอนนี้ ผมบริ จาค มาครบ ๑๐๒ ครั้ งแล ว และทุ กครั้ งผมจะบอกพยาบาล ว าผมกลั วเข็ ม หลั งๆ ตอนไปบริ จาคผมจะนำหนั งสื อ สวดมนต ไปด วย ขณะบริ จาคก็ มี สมาธิ ท องบทสวดมนต ไปด วย ป ดท ายด วยการแผ เมตตา ก็ เป นความสุ ข อย างหนึ่ งที่ ทำได การบริ จาคโลหิ ตเป นสิ่ งที่ ดี นะครั บ หลายๆ คน อาจกลั วเข็ ม อาจเตรี ยมตั วไม พร อม การบริ จาคโลหิ ต จะช วยให เป นคนมี ระเบี ยบวิ นั ยมากขึ้ น มี การวางแผน มากขึ้ น ดู แลสุ ขภาพตั วเองดี ขึ้ น ถ าอยากให เลื อดที่ เรา บริ จาคไปเป นประโยชน กั บคนอื่ น เพราะฉะนั้ นเราต อง เตรี ยมพร อมจริ งๆ ฝ กวิ นั ย ตั วเราได สุ ขภาพที่ ดี ผู รั บ ก็ ได เลื อดที่ ดี เป นประโยชน ทั้ งต อสั งคมและตั วเราเอง ด วยครั บ

คุ ณวิ โรจน ชุ ติ นารา ผู จั ดการศู นย บริ การชำระเงิ น กรุ งเทพ

ตอนเรี ยนป ๑ มี ประกาศว ามี ผู ต องการโลหิ ต ก็ เลยไปบริ จาค และนั่ นก็ เป นครั้ งแรกของการบริ จาค โลหิ ตของผม พอบริ จาคเสร็ จแล วก็ กลั วว าจะมี ป ญหา อะไรหรื อเปล า กลั วอ อนแอ ก็ ไปออกกำลั งกายเยอะ มาก แต จริ งๆ แล วผลที่ ตามมาคื อ ร างกายแข็ งแรง หลั งจากนั้ นก็ บริ จาคโลหิ ตมาอย างต อเนื่ อง

Powered by