Quarter 4/2014

âç¡ÅÑè ¹àÍÊâ«‹ ¡Ñ ºÊÑ §¤Áä·Â ¤Ù‹ ¤Ø ³ÀÒ¾¡ÒüÅÔ µ ãÊ‹ ã¨·Ø ¡ªÕ ÇÔ µ

¡ÒÃãËŒ ·Õè äÁ‹ ÊÔé ¹ÊØ ´

๑ ๔ ๒ ๘

àÍÊâ«‹ ©Åͧ ñòð »‚ áË‹ §¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ ¹

¨Ô µÇÔ ÞÞÒ³ öä¿áË‹ §ÊÂÒÁ ¹é ÓÁÑ ¹..¾ÅÑ §§Ò¹àÊÃÔ Á ã¹Ã¶¨Ñ ¡Ãä͹é Ó

âÁºÔ Å©Åͧ ¤Ãº ôð »‚

Esso Refinery

Esso started its oil refinery in 1967 with an initial capacity of 7,000 barrels per day. Dr. Adisak Jangkamolkulchai, director and refinery manager, Esso (Thailand) Public Company Limited, told us how the refinery operates harmoniously with the community. “Since the start-up, we, at Esso Sriracha Refinery, have been proud to bring the most efficient petroleum technology to help develop the country’s economy while improve the quality of the people’s lives,” Dr. Adisak said. “We are committed to enhance our operations to the fullest efficiency in terms of product quality, safety to community and environmental conservation.”

Powered by