Quarter 4/2014

กั บสั งคมไทย

¡ÉÁÒ ÊÑ µÂÒËØ ÃÑ ¡É

“นั บแต เริ่ มดำเนิ นกิ จการโรงกลั่ นมา ความภาคภู มิ ใจ ของเราคื อ การนำเทคโนโลยี ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ด านป โตรเลี ยมมาช วยพั ฒนาประเทศ โดยไม เคยละเลย การส งเสริ มคุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ของคนไทยไปพร อมกั น” ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและผู จั ดการโรงกลั่ น น้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) กล าวถึ งการดำเนิ นกิ จการโรงกลั่ นน้ ำมั นของ บริ ษั ทฯ ที่ เป นไปตามปรั ชญาการดำเนิ นธุ รกิ จของเอสโซ คื อคุ ณภาพสิ นค าต องควบคู กั บการส งเสริ มคุ ณภาพชี วิ ต แบบมั่ นคงและยั่ งยื น

Powered by