Quarter 4/2014

ปฐมฤกษ รถไฟหลวง ในช วงเวลาที่ มี ข อเสนอของประเทศอั งกฤษที่ จะ ให บริ ษั ทรถไฟเข ามาสร างทางรถไฟสายแรกให นั้ น ประเทศสยามกำลั งเผชิ ญกั บการคุ กคามของนั กล า อาณานิ คมจากประเทศมหาอำนาจตะวั นตก ที่ ทำให หลายต อหลายประเทศในภู มิ ภาคนี้ ตกเป นเมื องขึ้ นของ ประเทศมหาอำนาจไปตามลำดั บ พระราชวิ นิ จฉั ยอั นทรงเห็ นการณ ไกลอย างน า อั ศจรรย ทำให ไทยรั กษาเอกราชไว ได จวบจนป จจุ บั น รถไฟยั งมิ ใช ยานยนต ชนิ ดแรกที่ นำมาใช ในประเทศ ไทย แต กลั บเป นรถรางที่ ไม ต องใช วั วลากอย างเกวี ยน ใช ม าเที ยมอย างรถม า หรื อใช คนลากอย างรถลากที่ นำ เข าจากญี่ ปุ น

"รถราง" เทคโนโลยี ที่ แรกเริ่ มในเมื องไทย ก อนหน าที่ จะมี รถไฟราว ๘ ป ในโลกนี้ มี "รถที่ วิ่ ง บนราง" เกิ ดขึ้ นก อน รถรางเกิ ดขึ้ นในเมื องไทยในรั ชสมั ย พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว รั ชกาลที่ ๕ จนถึ งป พ.ศ.๒๔๓๗ เมื่ อมี โรงงานผลิ ตไฟฟ าขึ้ นใน กรุ งเทพฯ จึ งมี การเปลี่ ยนแปลงใช รถรางที่ แล นด วยไฟฟ า แทนใช ม าลาก ดำเนิ นกิ จการโดยบริ ษั ทเดนมาร ค ซึ่ งนั บ เป นการเดิ นรถรางด วยไฟฟ าก อนที่ จะมี ขึ้ นในประเทศ เดนมาร กด วยซ้ ำไป

Powered by