Quarter 4/2014

ปฐมฤกษ รถไฟหลวง (การพั ฒนาประเทศกำลั งเริ่ มขึ้ นแล ว)

ก อนที่ จะเริ่ มการก อสร างทางรถไฟหลวงสายแรก คื อสายกรุ งเทพฯ - นครราชสี มา ในเดื อนมี นาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล าฯ ให สั มปทานสร าง ทางรถไฟสายแรกโดยเอกชนขึ้ นก อน ในเดื อนกรกฎาคม ป เดี ยวกั น (สมั ยนั้ นยั งขึ้ นป ใหม ในเดื อนเมษายน) ถึ งแม จะมี ความยาวเพี ยง ๒๑ กิ โลเมตร จากกรุ งเทพฯ ถึ ง ปากน้ ำ สมุ ทรปราการ แต ก็ มี ความสำคั ญไม น อยเพราะ นอกจากจะให ประสบการณ ในการที่ จะสร างทางรถไฟ ของหลวงขึ้ นแล ว ทางรถไฟสายปากน้ ำนี้ ยั งมี พระราช- ประสงค เพื่ อประโยชน ในการปกป องอธิ ปไตยของชาติ บ านเมื องเป นสำคั ญเช นกั นกั บทางรถไฟหลวงสายแรก พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว พร อม ด วยสมเด็ จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ าฟ ามหาวชิ รุ ณหิ ศ สยามมกุ ฎราชกุ มาร เสด็ จพระราชดำเนิ นทรงประกอบ พระราชพิ ธี กระทำพระฤกษ คื อการขุ ดดิ นเพื่ อเริ่ มวาง รางรถไฟสายกรุ งเทพฯ - นครราชสี มา ณ บริ เวณพิ ธี ที่ อยู ตรงข ามกั บวั ดเทพศิ ริ นทราวาส เมื่ อวั นที่ ๙ มี นาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ ส วนการก อสร างทางรถไฟ สายกรุ งเทพฯ - ปากน้ ำ โดยบริ ษั ทเอกชนชาวเดนมาร ก เริ่ มขึ้ นตั้ งแต วั นที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ ใช เวลา ไม ถึ ง ๒ ป ก็ แล วเสร็ จ และพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอม- เกล าเจ าอยู หั ว ได เสด็ จพระราชดำเนิ นทรงทำพิ ธี เป ด การเดิ นรถไฟ ณ สถานี สมุ ทรปราการเมื่ อวั นที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๖ ส วนทางรถไฟของหลวง เมื่ อการ ก อสร างแล วเสร็ จพอเดิ นรถไฟได ถึ งอยุ ธยา จึ งได มี พระราชพิ ธี “ปฐมฤกษ รถไฟหลวง” ขึ้ นเมื่ อวั นศุ กร ที่ ๒๖ มี นาคม พ.ศ.๒๔๓๙ ผมใคร นำประวั ติ รถจั กรไอน้ ำที่ ใช ในครั้ งนั้ น มาเล า สู กั นฟ งจากข อเขี ยนของท านอาจารย สรรพสิ ริ ในหนั งสื อ “เรารั กรถไฟ” ความว า “ภายหลั งพระราชพิ ธี “ปฐมฤกษ รถไฟหลวง” กรมรถไฟได เป ดการเดิ นรถไฟรั บส งผู โดยสารและ บรรทุ กสิ นค าขึ้ นเป นประจำในทางรถไฟสายกรุ งเทพ- นครราชสี มา “มี หลั กฐานที่ บั นทึ กไว ในเอกสารของชาวต าง ประเทศว า รถจั กรไอน้ ำรุ นแรกที่ ส งเข ามาใช สำหรั บการ รถไฟสายนครราชสี มา เป นรถที่ สร างที่ เมื องกลาสโกว ในสก อตแลนด โดยบริ ษั ทชื่ อ DUBS ซึ่ งถ าอ านออก เสี ยงอย างเยอรมั นก็ อาจอ านได ว า “ดู บส ”

บน : หั วรถจั กรไอน้ ำ Krauss ที่ เคยวิ่ งบนเส นทางสายปากน้ ำ ล าง : สถานี รถไฟสายปากน้ ำเคยตั้ งอยู หน าสถานี รถไฟหั วลำโพง ป จจุ บั นคื อทางออกสถานี รถไฟใต ดิ นสถานี หั วลำโพง

Powered by