Quarter 4/2014

ข อมู ลอ างอิ ง ภาษาไทย - พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว. พระราชนิ พนธ “ไกลบ าน”. - พระยามหาอำมาตยาธิ บดี (เส็ ง วิ รยศิ ริ ). (๒๔๙๕). เรื่ อง ของมหาดไทย. กระทรวงมหาดไทย. (บรรณาธิ การ), ใน อนุ สรณ เนื่ องในงานฉลองวั นที่ ระลึ กสถาปนากระทรวง มหาดไทยครบรอบ ๖๐ ป บริ บู รณ . - พระยาสฤษดิ์ พจนกร (เส็ ง วิ รยศิ ริ ). (๒๕๕๓). จดหมายเหตุ เสด็ จประพาสยุ โรป ร.ศ.๑๑๖. กรุ งเทพมหานคร : สำนั กพิ มพ แสงดาว. - สรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ และ จุ ลศิ ริ วิ รยศิ ริ . จอมราชั นย แห ง ยานยนต . - สรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ . (๒๕๔๔). ผมเป นคนข าวคนหนึ่ งก็ แค นั้ น. กรุ งเทพมหานคร : ภั คธรรศ. - สรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ . (๒๕๓๕). เรารั กรถไฟ หนั งสื อชุ ด ความรู ไทย. กรุ งเทพมหานคร : องค การค าคุ รุ สภา. ภาษาอั งกฤษ - Dickinson, R. (๒๐๐๑). Tiger Steam.[CD-ROM]. - Ramaer, R. (๑๙๘๔).The Locomotives of Thailand. Malmo : F. StenvallsForlag. Website / สื่ อออนไลน - ปฐมฤกษ รถไฟหลวง (๒๐๐๒). สื บค นจาก www.thaigood view.com/library/studentshow /st๒๕๔๕/๕-๔/no๓๘/ trainking.html [๑๓ มิ ถุ นายน ๒๕๕๔] - ประวั ติ ของการรถไฟแห งประเทศไทย สื บค นจาก http:// www.railway.co.th/home/srt/about/history.asp [๑๓ มิ ถุ นายน ๒๕๕๔] - พระราชประวั ติ พลเอก พระองค เจ าบรมวงศ เธอกรมพระ กำแพงเพชรอั ครโยธิ น สื บค นจาก http://www.railway.co.th/ home/srt/about/burachut.asp[๑๓ มิ ถุ นายน ๒๕๕๔] - รถไฟไทย. สื บค นจาก http://www.rotfaithai.com [๑๓ มิ ถุ นายน ๒๕๕๔] - รถราง. สื บค นจาก http://www.panyathai.or.th/wiki/index. php/รถราง [๑๓ มิ ถุ นายน ๒๕๕๔]

การทำงานเช นนี้ สำหรั บด านตรงข ามก็ คงเป น เหมื อนกั น แต จะทำงานสลั บกั นไปมา ในทำนอง เดี ยวกั นสำหรั บสู บอื่ นๆ ก็ จะทำงานเช นนี้ แต จะทำงาน เรี ยงตามกั นไปหรื อสลั บกั นสุ ดแท แต การออกแบบ จะเห็ นได ว า ถ ารถไฟเริ่ มเคลื่ อนที่ ครั้ งแรก ถ าลู กล อ อยู ในตำแหน งไม ดี เมื่ อไอน้ ำแรงดั นสู งเข าสู กระบอกสู บ รถไฟอาจจะเดิ นหน าหรื อถอยหลั งก็ ได โดยคนขั บไม สามารถควบคุ มได เพื่ อให สามารถควบคุ มให รถไฟ เดิ นหน าหรื อถอยหลั งได ตำแหน งที่ ก านสู บดั นล อที่ ล อซ ายและล อขวาจะต างมุ มกั น ๙๐ องศา การทำงาน ของเครื่ องจั กรไอน้ ำก็ เช นเดี ยวกั บเครื่ องจั กรกลใน ป จจุ บั นมี ข อต อ กระบอกสู บ ลู กสู บ แหวน ฯลฯ จะมี การเสี ยดสี ระหว างโลหะหากไม มี น้ ำมั นเครื่ องที่ ดี มี จุ ดเดื อดสู งคอยหล อลื่ น เครื่ องจั กรกลนั้ นก็ จะติ ดขั ด จนเสี ยหายได เมื่ อไทยสั่ งรถจั กรดี เซลมาใช งานในสมั ยกรมพระ กำแพงเพ็ ชรอั ครโยธิ น เป นเจ ากรมรถไฟฯ ความสำคั ญ ของน้ ำมั นจากที่ ใช แต น้ ำมั นเครื่ องเพื่ อการหล อลื่ นเพี ยง อย างเดี ยว ก็ มี น้ ำมั นดี เซลเพิ่ มมาเป นพลั งงานหลั ก แทนไอน้ ำจนถึ งป จจุ บั น

จุ ลศิ ริ วิ รยศิ ริ เคยเป นผู จั ดทำรายการสารคดี รายการแรก ที่ ได ออกอากาศทางสถานี โทรทั ศน ของไทย (ช อง ๔ บางขุ นพรหม) และเป นกรรมการผู จั ดการบริ ษั ทโฆษณาอี กหลายบริ ษั ท หลั งจากปลดระวางตนเองแล ว ก็ ได รั บการแต งตั้ งเป น ผู อำนวยการหอเกี ยรติ ภู มิ รถไฟ และประธานชมรมเรารั กรถไฟ จนถึ งป พ.ศ.๒๕๕๕ การรถไฟแห งประเทศไทยขออาคารที่ เคย เป นที่ ตั้ งหอเกี ยรติ ภู มิ รถไฟคื น ป จจุ บั น นายจุ ลศิ ริ จึ งมี ตำแหน ง ประธานชมรม “เรารั กรถไฟ” แต เพี ยงอย างเดี ยว

Powered by