Quarter 4/2014

ในช วงปลายคริ สตทศวรรษที่ ๑๙๖๐ (พ.ศ.๒๕๐๓) รั ฐบาลสหรั ฐได ติ ดต อกั บโมบิ ล เพื่ อให ช วยผลิ ตน้ ำมั น เกี ยร สำหรั บอากาศยาน ซึ่ งจะไม แข็ งตั วในสภาพอากาศ ที่ หนาวจั ด การค นคว าในเรื่ องนี้ ไม เพี ยงทำให เกิ ดการ ผลิ ตน้ ำมั นหล อลื่ นเท านั้ น แต ได นำไปสู การสร างที ม ผู ชำนาญทางเทคนิ คซึ่ งได เป ดตั วโมบิ ล 1 ในป คศ. ๑๙๗๔ (พ.ศ.๒๕๑๗) “โมบิ ล 1 เป นหนึ่ งในนวั ตกรรมที่ ยิ่ งใหญ ของเรา ในศตวรรษที่ ผ านมา” รี เบกก า อั ลเดรด กล าว เธอเป น ผู จั ดการน้ ำมั นหล อลื่ นสำหรั บรถโดยสาร บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล การตลาดน้ ำมั นเชื้ อเพลิ ง ผลิ ตภั ณฑ หล อลื่ นและผลิ ตภั ณฑ พิ เศษ “นั บเป นการปฏิ วั ติ ทาง เทคโนโลยี ที่ ได สร างน้ ำมั นหล อลื่ นชนิ ดใหม ขึ้ นมา และ ยั งคงได รั บการยอมรั บว าเป นน้ ำมั นเครื่ องสั งเคราะห ชั้ นนำของโลก” อั ลเดรด เล าให ฟ งว า โมบิ ล 1 เป นที่ รู จั กว า สามารถปกป องเครื่ องยนต จากการสึ กหรอได เป นเยี่ ยม และใช งานได ดี ทั้ งในช วงอุ ณหภู มิ สู งและต่ ำ รวมทั้ ง ปกป องเครื่ องยนต จากตะกอนที่ เป นอั นตราย ป จจุ บั น โมบิ ล 1 ได รั บคั ดเลื อกให ใช เป นน้ ำมั นเครื่ องที่ เติ มใน เครื่ องยนต จากโรงงานผู ผลิ ตรถยนต ชั้ นนำทั่ วโลก

ฉลอง

Powered by