Quarter 4/2014

โครงการเพื่ อการพั ฒนาเยาวชนรอบโรงกลั่ น นอกจากร วมสร างชุ มชนให น าอยู เพื่ อทำให เกิ ด ความมั่ นคงและยั่ งยื นแล ว โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา ยั งตระหนั กถึ งการสร างให เกิ ดค านิ ยมที่ ดี ในตั วเยาวชน ซึ่ งเป นการลงทุ นที่ คุ มค าอย างแท จริ ง เพราะเป นการ พั ฒนาศั กยภาพ จึ งพั ฒนาโครงการที่ มี เยาวชนเป น กลุ มเป าหมายหลากหลายรู ปแบบ เช น การจั ดตั้ งกองทุ นสนั บสนุ นการศึ กษา ให แก เยาวชน ที่ ขาดโอกาสในท องที่ ศรี ราชา เป นกองทุ นที่ เกิ ดจาก จิ ตอาสาของพนั กงานผู สนใจจะสนั บสนุ นนั กเรี ยนเรี ยนดี แต ขาดแคลนทุ นทรั พย โครงการนี้ ทำสถิ ติ เพิ่ มขึ้ นทุ กป จนป จจุ บั นสามารถจั ดตั้ งได ถึ งสามร อยทุ น โครงการสอนภาษาอั งกฤษ คื อการให พนั กงานที่ มี ความรู ภาษาอั งกฤษอย างดี มาร วมกั นสอนเด็ กๆ ที่ โรงเรี ยนวั ด- แหลมฉบั ง อาทิ ตย ละหนึ่ งครั้ ง ในช วง บ ายของวั นทำงาน เป นโครงการที่ ทำ มาอย างต อเนื่ องเป นเวลานาน โครงการขั บซ อนมอเตอร ไซค สวมหมวกนิ รภั ยร อยเปอร เซนต เพื่ อ ปลู กฝ งเรื่ องความปลอดภั ยให กั บเยาวชน โรงกลั่ นร วมกั บสมาคมผู ประกอบการรถ จั กรยานยนต ไทยจั ดการฝ กอบรมให เยาวชน มี ความรู ในเรื่ องกฎจราจร และหลั งฝ กอบรม ก็ ได มี การมอบหมวกกั นน็ อกให เยาวชนด วย โครงการเยาวชนรั กษ สิ่ งแวดล อม เป นการทำกิ จกรรม ร วมกั บสวนสั ตว เป ดเขาเขี ยว ในรู ปแบบของการจั ดค าย ผู นำเยาวชน เพื่ อให เยาวชนเห็ นถึ งความสำคั ญของการ ดู แลทรั พยากรธรรมชาติ ตลอดเวลาแห งการทำงาน ความภู มิ ใจของ ดร.อดิ ศั กดิ์ นอกเหนื อจากการมี ส วนร วมในความสำเร็ จ ของบริ ษั ทฯ มากว ายี่ สิ บป คื อการได ร วมเป นส วนหนึ่ ง ในการพั ฒนาประเทศด วยการดำเนิ นธุ รกิ จบนความ มั่ นคงและยั่ งยื นด านพลั งงานของประเทศ “๑๒๐ ป เป นเวลานานมาก และเป นเครื่ องบ งชี้ ชั ดเจนว าเอสโซ มองเห็ นศั กยภาพของประเทศ และ เป นส วนหนึ่ งในการเติ บโตของประเทศไทยมาตลอด เรามุ งมั่ นกั บการดำเนิ นธุ รกิ จโดยไม ละทิ้ งความปลอดภั ย พั ฒนาสิ่ งแวดล อมและการพั ฒนาชุ มชนให อยู ร วมกั บเรา อย างเป นมิ ตรและเราจะยั งคงเติ บโตไปด วยกั นอี ก ยาวไกล”

ทุ กขั้ นตอน ของกระบวนการผลิ ตในโรงกลั่ น เกี่ ยวข องกั บสิ่ งแวดล อม และความปลอดภั ยเสมอ การปลู กจิ ตสำนึ กที่ ดี แก พนั กงาน โดยสร างให เกิ ดเป นวั ฒนธรรมองค กร ในเรื่ องดั งกล าว ย อมทำให พนั กงาน คำนึ งถึ งเรื่ องเหล านี้ เช นกั น

Powered by