Quarter 4/2014

ด วยเหตุ นี้ โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา จึ งพั ฒนาโครงการต างๆ ร วมกั บ ชุ มชนอย างสม่ ำเสมอ โดยเน นการมี ส วนร วมระหว างพนั กงานของโรงกลั่ น กั บกลุ มเป าหมายคื อชุ มชนโดยรอบจำนวน ๑๐ แห ง ครอบคลุ มทั้ งกลุ มผู นำชุ มชน สตรี โครงการเสริ มสร างศั กยภาพความเป นผู นำ เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพและเสริ มสร างความสามั คคี ในหมู คณะกรรมการชุ มชน เพราะผู นำที่ แข็ งแรง ย อมส ง ผลต อความเป นอยู ของคนในชุ มชน เพื่ อเป นศู นย กลางในการพั ฒนาและเพิ่ มรายได ให กั บสตรี ในชุ มชน พร อมกั บสนั บสนุ นการดำเนิ นงาน ด านวิ ชาชี พ โครงการฯ นี้ เป นการทำงานร วมกั นของ คณะกรรมการตั วแทนจากชุ มชนทั้ ง ๑๐ ชุ มชน ผลิ ต สิ นค า และนำมาขายในตลาดโดยรอบของแต ละชุ มชน ทำให เกิ ดเป น ๑๐ ผลิ ตภั ณฑ จาก ๑๐ ชุ มชน โดยหนึ่ ง ในสิ นค าที่ ได รั บการยอมรั บและมี ชื่ อเสี ยงมากคื อ ท็ อฟฟ โซ ของชุ มชนบ านแหลมฉบั ง โครงการเอสโซ สถานี เติ มสุ ข (เอสโซ แฮปป สเตชั่ น) เป นการจั ดกิ จกรรมเคลื่ อนที่ สู ชุ มชน โดยบู รณาการ กิ จกรรมหลากหลาย เช น การนวดแผนไทย เข ากั บ ความรู ในการดู แลสุ ขภาพเบื้ องต น และการดู แลรั กษา สิ่ งแวดล อม พร อมกั บประชาสั มพั นธ กิ จกรรมทางสั งคม ของโรงกลั่ นให ชุ มชนรั บรู และเยาวชน ได แก โครงการจั ดตั้ งศู นย ฝ กอบรมอาชี พสตรี เอสโซ (โครงการเอสโซ พั ฒนา) โครงการมาช วยด วยรั ก เป นโครงการที่ พนั กงานมี ส วนร วมอย างเต็ มที่ เพราะได พาครอบครั วทำกิ จกรรมร วมกั บชุ มชนใกล เคี ยง ด วยการใช เวลาว างในวั นหยุ ดมาร วมทำกิ จกรรมที่ เป น ประโยชน ในชุ มชน เช น ปลู กป า ทำความสะอาด ป าชายเลนในวั นสิ่ งแวดล อมโลก

Powered by