Quarter 4/2014

ผม ในฐานะประธานชมรมบริ จาคโลหิ ตเอสโซ ฯ อยากจะเชิ ญชวนท านผู อ านที่ ยั งไม เคยบริ จาคโลหิ ต ให มาร วมบริ จาคกั นมากๆ เพราะในป จจุ บั นโลหิ ตที่ ได รั บบริ จาคในแต ละวั นของศู นย บริ การโลหิ ตแห งชาติ สภากาชาดไทยนั้ น ไม เพี ยงพอต อความต องการของ ผู ต องการรั บโลหิ ต สื บเนื่ องจากมี ผู ต องการใช โลหิ ต เป นจำนวนมากทั่ วทั้ งประเทศ ถึ งแม จะมี ผู บริ จาคโลหิ ต เป นจำนวนมากแต ก็ ยั งไม เพี ยงพอ การบริ จาคโลหิ ตเป นเสมื อนการต อชี วิ ตให แก เพื่ อน มนุ ษย หลายครั้ งที่ คลั งโลหิ ตไม สามารถจั ดหาโลหิ ตมา สำรองไว ได ตามเป าที่ วางไว ทำให เกิ ดความเดื อดร อน ในการต องหาโลหิ ตโดยเร งด วน ทำให การรั กษาผู ป วย ล าช า หรื อไม สามารถกระทำได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ อี กทั้ งบางคราวโลหิ ตที่ ได รั บบริ จาคมานั้ นก็ ไม สามารถ นำไปใช ได นอกจากโลหิ ตแล ว ยั งมี พลาสมา เกล็ ดโลหิ ต ที่ ถื อว าเป นส วนสำคั ญอย างมาก ที่ ทางศู นย บริ การ โลหิ ตแห งชาติ ต องการขอรั บบริ จาคจากผู ที่ มี จิ ตอั นเป น กุ ศล ดั งนั้ น ทางชมรมบริ จาคโลหิ ตเอสโซ ฯ ตระหนั กถึ ง ป ญหาดั งกล าว จึ งอยากเชิ ญชวนเพื่ อนพนั กงานเอสโซ ฯ และท านผู อ าน ถ าสุ ขภาพแข็ งแรงมาร วมบริ จาคโลหิ ต กั นนะครั บ ป ละ ๔ ครั้ งเองครั บ ชมรมบริ จาคโลหิ ตเอสโซ ฯ เริ่ มก อตั้ งเมื่ อ ๒๔ ป ที่ แล ว โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อเป นการเชิ ญชวนให พนั กงานเอสโซ ฯ ได มี ส วนร วมในการทำประโยชน ให แก สั งคม ในการช วยเหลื อชี วิ ตเพื่ อนมนุ ษย และเพื่ อส งเสริ ม คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ของผู ร วมบริ จาคโลหิ ต เหมื อนเป นการ ตรวจสุ ขภาพร างกายเป นประจำทุ ก ๓ เดื อน

คุ ณประชา อิ นทรเสน ประธานชมรมบริ จาคโลหิ ต สโมสรพนั กงานเอสโซ ความตั้ งใจครั้ งแรกที่ ไปบริ จาคโลหิ ต คื อรู สึ กว า การบริ จาคโลหิ ตสามารถช วยเหลื อเพื่ อนมนุ ษย ได โดยผมจะบริ จาคทุ ก ๓ เดื อนมาโดยตลอด ในเดื อน ธั นวาคม ๒๕๕๗ ก็ บริ จาคครบ ๑๐๐ ครั้ งแล ว จนผม รู สึ กว าการบริ จาคโลหิ ตเป นส วนหนึ่ งของชี วิ ตไปแล ว และตั้ งใจจะบริ จาคตลอดไปครั บ

Powered by