Quarter 2/2014

มนต ชั ย ทองมี ศรี อายุ ๔๗ ป ผู จั ดการศู นย ผลิ ตก าซธรรมชาติ น้ ำพอง บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ น แอนด โพรดั กชั่ น โคราช อิ งค * “เราให ความสำคั ญอย างมากกั บทุ กๆ กิ จกรรม ที่ จะต องปฏิ บั ติ ในพื้ นที่ แหล งผลิ ตก าซธรรมชาติ น้ ำพอง ทุ กกิ จกรรมจะถู กวางแผนล วงหน า มี การตรวจเช็ ค ความพร อมของวั สดุ อุ ปกรณ ผู ปฏิ บั ติ งานมี การจั ดทำ ขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งาน ทำการประเมิ นความเสี่ ยงและ กำหนดแนวทางป องกั นหรื อควบคุ มอั นตรายจาก ความเสี่ ยง ทั้ งนี้ เพื่ อให มั่ นใจว าการปฏิ บั ติ งานในทุ กๆ กิ จกรรมจะเสร็ จตามเป าหมายที่ วางไว อย างปลอดภั ย มั่ นใจว าเกิ ดความต อเนื่ องและเสถี ยรภาพในกระบวน- การผลิ ตและได รั บความไว วางใจจากผู ใช ก าซธรรมชาติ “ทุ กเช าที มงานจะเข าประชุ มก อนเริ่ มงานเพื่ อ ทบทวนขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งาน ผลการประเมิ นความ เสี่ ยงและวิ ธี การป องกั นหรื อควบคุ มอั นตราย ที่ ได จั ด เตรี ยมไว เพื่ อปรั บความเข าใจในการปฏิ บั ติ งานให เป นไป ในแนวทางเดี ยวกั น ในขณะปฏิ บั ติ งาน ที มงานทุ กคน ก็ ยั งถู กมอบหมายให ทำหน าที่ ดู แลความปลอดภั ยซึ่ งกั น และกั น ผู ปฏิ บั ติ งานสามารถบอกให เพื่ อนร วมงานหยุ ด ทำงานเมื่ อพบว าเกิ ดสถานการณ ไม ปลอดภั ยหรื อพบว า เพื่ อนทำงานที่ มี ความเสี่ ยง ก อนที่ จะแจ งหั วหน างาน ที่ เกี่ ยวข องมาร วมปรึ กษาเพื่ อทำการแก ไขให ปลอดภั ย ก อนที่ จะอนุ ญาตให ปฏิ บั ติ งานต อไป สถานการณ อั นตรายที่ พบเหล านี้ ยั งถู กนำมาถ ายทอดเพื่ อเป น บทเรี ยนด านความปลอดภั ยให กั บพนั กงานคนอื่ นๆ ด วย หลั กปฏิ บั ติ เหล านี้ คื อสิ่ งที่ เรายึ ดถื อมากว า ๒๓ ป แล ว และเป นผลให แหล งผลิ ตก าซธรรมชาติ น้ ำพอง ไม เคย เกิ ดอุ บั ติ เหตุ ที่ ทำให สู ญเสี ยเวลาในการทำงานเลย ตั้ งแต เริ่ มผลิ ตก าซธรรมชาติ เมื่ อเดื อนธั นวาคม ๒๕๓๓ “นี่ คื อความสุ ขจากการทำงานโดยแท จริ ง มี ความสุ ข ที่ ได เห็ นเพื่ อนร วมงานมี ความปลอดภั ยจากการทำงาน ทุ กๆ วั น ได กลั บบ านมาพบครอบครั วในสภาพร างกาย ที่ เป นปกติ ปราศจากการบาดเจ็ บ และเรายั งมี ความมั่ นใจ ว าเพื่ อนร วมงานจะทำงานอย างปลอดภั ยเช นเดี ยวกั น” * บริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ล

Powered by