Quarter 2/2014

นิ ภาภั ทร ศรี สุ วรรณ อายุ ๓๗ ป ผู จั ดการสถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ ไทยซี -เซ็ นเตอร * “ทุ กวั นเมื่ อมาถึ งที่ ทำงาน ก อนจะเข ามานั่ งที่ โต ะ ดิ ฉั นจะเดิ นตรวจความเรี ยบร อยรอบสถานี บริ การ โดยใช เวลาประมาณ ๑๐-๑๕ นาที เริ่ มจากทั กทาย พนั กงาน ตรวจความสะอาดหน าลาน ดู ความเรี ยบร อย สวยงามของป ายโฆษณาในร านค าสะดวกซื้ อ ถามป ญหาเรื่ องร องเรี ยนของลู กค าที่ มาใช บริ การ รวมทั้ งเข าไปใช บริ การด วยตนเอง เช น ในห องน้ ำ เรี ยกว าดู ทุ กซอกทุ กมุ ม จากนั้ นก็ บริ หารงานทั่ วไป เช น สั่ งสิ นค า ทำรายงาน ตรวจสอบยอดสิ นค า และ ดู แลความปลอดภั ยในการทำงานของพนั กงานที่ สถานี บริ การน้ ำมั น “เพราะเราถู กปลู กฝ งตั้ งแต เริ่ มเข ามาทำงานใน บริ ษั ทฯ แห งนี้ ว า ทุ กขั้ นตอนคื อภาพลั กษณ ขององค กร ดั งนั้ น เราจึ งให ความสำคั ญกั บทุ กตำแหน ง ทุ กพื้ นที่ ที่ อยู ในความรั บผิ ดชอบ แน นอนว า เรื่ องที่ สำคั ญ เป นลำดั บแรก คื อความปลอดภั ย ถื อเป นวั ฒนธรรม องค กรของเอสโซ ที่ อยู ในตั วของพนั กงานทุ กคน “สิ่ งที่ บอกได ชั ดเจนจากการร วมงานในฐานะ หน วยหนึ่ งขององค กรแห งนี้ คื อ ที่ นี่ ให ความมั่ นใจ นโยบายทุ กด านตั้ งแต ความปลอดภั ย การควบคุ ม ล วนแต เป นเรื่ องที่ จั บต องได สามารถใช เป นแนวทาง กั บทุ กคนในบริ ษั ทได จริ ง ทุ กคนที่ เข ามาทำงานจะถู ก ปลู กฝ งให มี ระเบี ยบวิ นั ย ดิ ฉั นก็ เช นกั น โดยเฉพาะ เรื่ องความปลอดภั ย ซึ่ งแน นอนว าย อมส งผลต อชี วิ ต ด านอื่ นด วย เมื่ อทำงานแล ว เรามั่ นใจว าจะได กลั บบ าน ไปพบครอบครั วในทุ กวั นที่ ออกมาทำงาน”

* สถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ ที่ ดำเนิ นการโดยบริ ษั ทในเครื อ

Powered by