Quarter 2/2014

คุ ณมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล กรรมการและผู จั ดการ ฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) พู ดถึ งการจั ดเดิ น วิ่ ง การกุ ศล เอสโซ ๑๒๐ ป มิ นิ มาราธอน ว า “กิ จกรรมนี้ เป นส วนหนึ่ งของการเฉลิ มฉลองที่ เอสโซ ได ดำเนิ นธุ รกิ จ ในประเทศไทยครบ ๑๒๐ ป โดยเอสโซ ต องการส งเสริ ม ให คนไทยหั นมาใส ใจสุ ขภาพด วยการเดิ น หรื อ วิ่ ง ออกกำลั ง นอกจากนี้ เรายั งจั ดขึ้ นเพื่ อหาทุ นสนั บสนุ น กิ จกรรมของมู ลนิ ธิ พระมหาไถ เพื่ อการพั ฒนาคนพิ การ ซึ่ งท านบาทหลวง ดร. พิ ชาญ ใจเสรี ประธานมู ลนิ ธิ ฯ ได พาสมาชิ กกว า ๒๐ คน จากพั ทยามาร วมกิ จกรรม กั บเราด วย” กิ จกรรมดี ๆ ครั้ งนี้ มี ผู ลงทะเบี ยนเข าร วมงาน มากกว า ๒,๐๐๐ คน แต เนื่ องด วยข อจำกั ดของสถานที่ เราสามารถรั บผู สมั ครได เพี ยง ๒,๐๐๐ คน โดยมี พนั กงานบริ ษั ทเอสโซ ฯ และบริ ษั ทในเครื อ เข าร วม กิ จกรรมประมาณ ๔๐๐ คน หลายคนมากั นเป นกลุ ม หรื อ ชมรมของบริ ษั ทต างๆ เช น ชมรม Locus ชมรม FPO Run for Fun ชมรม CPRC : Running ของ สำนั กงานทรั พย สิ นส วนพระมหากษั ตริ ย ชมรม Tectonix และชมรม Mars Thailand การวิ่ งแบ งออกเป นสามกลุ มใหญ ๆ คื อ ระยะทาง ๑๐.๒ กิ โลเมตร ๕ กิ โลเมตร และ ๒.๕ กิ โลเมตร พอใกล เวลาหกโมงเช า นั กวิ่ งที่ ลงทะเบี ยนวิ่ ง ในระยะทาง ๑๐.๒ กิ โลเมตร ต างก็ ไปเตรี ยมพร อมที่ จุ ดเริ่ มต น และเมื่ อได เวลา พิ ธี กรนั บถอยหลั ง สาม สอง หนึ่ ง เสี ยงแตรลมก็ ดั งขึ้ น เหล านั กวิ่ งจริ งจั งก็ พุ งตั วออก จากจุ ดเริ่ มต น แล วก็ วิ่ งไปข างหน าตามทางที่ มี ป าย หรื อเชื อกขึ งเป นแนวเอาไว ส วนนั กวิ่ งมื อใหม หรื อ นั กเดิ น ก็ เริ่ มต นเดิ นเร็ วๆ กั นเป นกลุ ม กว าจะหมดกลุ มที่ วิ่ ง ๑๐.๒ กิ โลเมตร ก็ ใกล เวลาปล อยตั วของกลุ ม ๕ กิ โลเมตร ในเวลา ประมาณ ๖.๑๕ น. และเวลาปล อยตั วของ กลุ ม ๒.๕ กิ โลเมตร ก็ คื อ เวลา ๖.๓๐ น. เส นทางการเดิ นวิ่ งครั้ งนี้ ทำให เหล านั กวิ่ ง ได สั มผั ส กั บความงาม ร มรื่ นของสวนรถไฟในยามเช า โดยเฉพาะ ถ าเดิ นเสี ยเป นส วนใหญ เหมื อนผู เขี ยน ก็ จะได พู ดคุ ย ทั กทายคนอื่ นๆ ที่ เดิ นหรื อวิ่ ง ผ านไปมา มี เรื่ องเล า มากมายของนั กวิ่ ง หนึ่ งในนั้ นบอกว า รู สึ กทึ่ งเวลาเห็ น เด็ กๆ อายุ แปด เก าขวบ วิ่ งแซงหน าไป พร อมกั บได ยิ น เสี ยงคุ ณพ อกระซิ บบอกเด็ กว า “เร็ วอี กๆ”

บรรยากาศเช ามื ดของวั นอาทิ ตย ที่ ๖ กรกฎาคม ณ สวนวชิ รเบญจทั ศ หรื อที่ เรารู จั กกั นดี ในนาม “สวนรถไฟ” เริ่ มคึ กคั กไปด วยที มงาน และนั กวิ่ งที่ จะมา ร วม “เดิ น วิ่ งการกุ ศล เอสโซ ๑๒๐ ป มิ นิ มาราธอน” บริ เวณลานหน าศู นย กี ฬาวชิ รเบญจทั ศ ประดั บไปด วย แสงไฟตามทางเดิ น และซุ มที่ เป นจุ ดเริ่ มต นและจุ ดสิ้ นสุ ด ของการเดิ น วิ่ ง สำหรั บคนที่ ไม ใช นั กวิ่ งแล ว การได เห็ นผู คนที่ ลงทุ น ตื่ นแต เช าตรู ก อนพระอาทิ ตย จะขึ้ นในวั นหยุ ด เป นเรื่ อง น าอั ศจรรย มาก ในขณะที่ แสงเงิ นแสงทองเริ่ มจั บขอบฟ า ภาพคนหนุ มสาวเตรี ยมอบอุ นร างกายด วยท าทางมุ งมั่ น ภาพผู คนที่ จู งลู กจู งหลานมาเป นครอบครั ว ดู อบอุ น บ างก็ มาพร อมน องหมาแสนรั ก นั กวิ่ งบางคนก็ ช วยสร าง สี สั นให กั บกิ จกรรมครั้ งนี้ ด วยการแปลงร างเป นฮี โร อย าง ไอ แมงมุ ม กั ปตั นอเมริ กา หรื อแม แต หนู น อยอาราเร นั กวิ่ งมี ทั้ งชาวไทยและชาวต างชาติ ไม ว าจะเป น ชาว ตะวั นตก ชาวญี่ ปุ น หรื อ ชาวเคนยา นอกจากนี้ ยั งมี น องๆ บนรถเข็ นจาก โรงเรี ยน อาชี วพระมหาไถ ซึ่ งเตรี ยมฟ ตพลั งแขน เข าร วมในการ เดิ น วิ่ ง ครั้ งนี้ เช นกั น

Powered by