Quarter 2/2014

From “Put a tiger in your tank” to “Confidence in quality, confidence in Esso” : Esso retail business journey On the occasion of Esso 120 Anniversary in Thailand, Retail Manager Yodpong Sutatham talked about Esso retail business in Thailand. The company started to build service stations along highways in 1930. Since then, Esso has committed to providing good quality products at reasonable prices that answers customers’ need. th

“¨Ò¡ÇÑ ¹·Õè ¨Ñ ºàÊ× ÍãÊ‹ ¶Ñ § ¨¹¶Ö§ÇÑ ¹·Õè ÁÑè ¹ã¨ ã¹¤Ø ³ÀÒ¾” ¡ÒÃà´Ô ¹·Ò§¢Í§ ¸Ø Ã¡Ô ¨¤Œ Ò»ÅÕ ¡àÍÊâ«‹

๑ ๒ ๘ ๒ ๖

ªÑè ÇâÁ§·Ó§Ò¹ ¢Í§¤¹àÍÊâ«‹

à´Ô ¹ ÇÔè §¡ÒÃ¡Ø ÈÅ àÍÊâ«‹ ñòð »‚ ÁÔ ¹Ô ÁÒÃҸ͹

»¡Ô ³¡Ð¾ÅÑ §§Ò¹ : ¡Ò÷´Êͺ·Õè ·Œ Ò·Ò ᵋ ÊÁÈÑ ¡´Ôì ÈÃÕ

àÁ×è Í Ã.õ ·Ã§à»š ¹¹ÒÂẺ ãËŒ ¡Ñ º¨Ô µÃ¡ÃàÍ¡ª×è Í´Ñ §

Powered by