Quarter 2/2014

สำหรั บธุ รกิ จที่ ดำเนิ นมากว าศตวรรษ ควบคู ไป กั บการเติ บโตของประเทศ ตั วเลข ๑๒๐ ป ของเอสโซ นี้ ย อมบอกถึ งการผ านร อนผ านหนาว ฟ นฝ าอุ ปสรรค เพื่ อได มายื นอยู แถวหน าของวงการได เช นกั น มองย อนยุ ค “จั บเสื อใส ถั ง พลั งสู ง” ตลอดระยะเวลาของการทำธุ รกิ จพลั งงาน เอสโซ ได สยายป กธุ รกิ จออกไปอย างต อเนื่ อง มี หลายสิ่ ง หลายอย างที่ เอสโซ ถื อเป นผู ริ เริ่ มในการทำธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข องกั บพลั งงานในประเทศไทย อย างหนึ่ งที่ ผู คน จดจำได คื อ การเป ดร านค าสะดวกซื้ อในสถานี บริ การ “ถ ามองย อนกลั บไปตลอดระยะเวลาที่ ผ านมา ในฝ ายขายปลี ก เอสโซ คื อผู ที่ นำความแตกต างเข ามาใน ธุ รกิ จค าปลี ก เช น การให บริ การเปลี่ ยนถ ายน้ ำมั นเครื่ อง ล าง ทำความสะอาดรถยนต และที่ ลื มไม ได เราคื อ บริ ษั ทน้ ำมั นแห งแรกที่ นำร านค าสะดวกซื้ อเข ามาอยู ใน สถานี บริ การน้ ำมั น ภายใต ชื่ อ “ไทเกอร มาร ท”

จนถึ งวั นที่ มั่ นใจในคุ ณภาพ จากวั นที่

การเดิ นทาง

â´Â ¤¹à´Ô ¹·Ò§

Powered by