Quarter 2/2014

เมื่ อ ร.๕ ทรงเป็ นนายแบบ

จิ ตรกรเอก ชื่ อดั ง

บน : พระบรมสาทิ สลั กษณ ที่ รั งสรรค โดย มองสิ เออคาโรลั ส-ดุ รั ง ป จจุ บั นประดิ ษฐานภายใน พระที่ นั่ งวิ มานเมฆ ขวา : ทรงประทั บเป นนายแบบ ให กั บ มองสิ เออคาโรลั ส-ดุ รั ง จิ ตรกรเอกชาวฝรั่ งเศส

â´Â ¡Ô µµÔ ¾§É ÇÔ â蹏 ¸ÃÃÁÒ¡Ù Ã

Powered by