Quarter 2/2014

สถานที่ ประกอบอุ ปกรณ บู ล อาร ม โอบล อมเนื้ อที่ ประมาณ ๖,๓๐๐ เอเคอร มี ขนาดใหญ ที่ สุ ดบนชายฝ งแอตแลนติ กของแคนาดา ถู กออกแบบตามความต องการในการใช งาน เมื่ อกลางทศวรรษ ๑๙๙๐ เพื่ อก อสร างแท นขุ ดเจาะที่ ใช แรงดึ งดู ดของโลก สำหรั บแหล งน้ ำมั นไฮเบอร เนี ย

“การพั ฒนาโครงการเฮบรอนจะทำให เกิ ดการ จ างงานถึ ง ๓,๕๐๐ คนในจั งหวั ดในระหว างการก อสร าง” เซดี เซลลาร ส ผู จั ดการฝ ายเทคนิ คของโครงการกล าว “และยั งทำให เกิ ดค าภาคหลวงและภาษี ที่ จะช วย สนั บสนุ นเงิ นทุ นสำหรั บโครงสร างพื้ นฐานในจั งหวั ด โครงการและบริ การทางสั งคมต างๆ” เมื่ อปลายเดื อนกั นยายน ค.ศ.๒๐๑๓ คนจำนวน ร อยละ ๗๒ จากทั้ งหมดกว า ๖,๔๐๐ คน ที่ ได รั บการ จ างงานในโครงการเป นผู ที่ อาศั ยอยู ในนิ วฟาวด แลนด และลาบราดอร นอกจากนี้ ค าใช จ ายกว าครึ่ งใน โครงการเกิ ดจากการซื้ อสิ นค าและบริ การในแคนาดา และตั วจั งหวั ด “มี งานวิ ศวกรรมจำนวนมากที่ ต องทำในเมื องเซนต จอห น” เซลลาร สกล าว “เพื่ อเป นการเพิ่ มกลุ มคนงาน ที่ มี คุ ณสมบั ติ เหมาะสมสำหรั บช วงการก อสร าง เรากำลั ง จั ดการฝ กอบรมให คนงานด านเหล็ กกล าและผู ควบคุ ม รถเครนซึ่ งเป นความชำนาญพิ เศษที่ คาดว าจะขาดแคลน และเรากำลั งพยายามกั นทุ กฝ ายเพื่ อว าจ างแรงงาน ให มี ความหลากหลายมากยิ่ งขึ้ น”

ในการสร างโครงสร างที่ ซั บซ อนอย างโครงการเฮบรอน ซึ่ งออกแบบให ทนต อสภาพแวดล อมอั นรุ นแรงที่ พบได เฉพาะในแถบซี กโลกเหนื อ เป นเรื่ องที่ น าหวาดหวั่ น ครั่ นคร าม “แต ..นั่ นแหละคื อสิ่ งที่ เราทำ” พาร คเกอร สรุ ป โครงการเฮบรอนจะนำผลประโยชน อั นใหญ หลวง มาสู จั งหวั ดนิ วฟาวด แลนด และลาบราดอร

Powered by