Quarter 2/2014

ต อมาวั นที่ ๘ พฤษภาคม เวลาบ าย พระบาท สมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว ได เสด็ จพระราช ดำเนิ นไปที่ ห องสตู ดิ โอในบ านของนายมาร กอตตี วั นนี้ ได ประทั บเป นนายแบบในการเขี ยนพระบรมสาทิ สลั กษณ เต็ มองค ทรงฉลองพระองค ครุ ยสวมทั บเครื่ องแบบ จอมพลทหารบก แต เป นการเขี ยนภาพจำลองขนาดย อม ก อน เพื่ อให เห็ นโครงร างของพระบรมรู ปให ปรากฏ ออกมาชั ดเจนงดงาม พระองค ได ทรงบั นทึ กการทำงาน ของมองสิ เออดุ รั งที่ เป นไปอย างสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น แต จริ งจั งกั บงาน สมกั บเป นศิ ลป นโดยแท ไว ในพระราช หั ตถเลขาฉบั บที่ ๑๓ คื นที่ ๔๓ ลงวั นที่ ๘ พฤษภาคม ดั งนี้ “เมื่ อคื นนี้ นอนดี ขึ้ นรู สึ กสบาย กิ นกลางวั นแล ว เวลาบ ายพ อไปที่ ห องช างเขี ยนมากอตตี วั นนี้ แต งตั ว ทั้ งตั วไปยื นตั้ งท าให เขี ยน เขาเขี ยนรู ปขนาดเล็ ก เพื่ อจะ ให เห็ นท าทางว าจะเปน อย างไร ไม ได เขี ยนน า ยื นแล ว หยุ ดพั กสามทอดจึ งได เลิ ก ท าทางที่ แกวางให งามจริ งๆ มองสิ เออดุ รั งนี้ มี คุ ณสมบั ติ เปนช างเขี ยนแท คื อ เลื อกดู หยิ บที่ ไหนงามว องไวนั ก มื อซ ายกำพุ กั นสอดในกระดาน น้ ำยาทั้ งใหญ ทั้ งเล็ กหมดด วยกั นอยู ใน ๑๒ เล ม พอใช พุ กั นหมดก็ พอแล วทุ กคราว ดู สนุ กในเชิ งเขี ยน เขี ยนๆ แล วถอยหลั งออกไปสามก าวมองดู แล วกลั บเข ามา เขี ยนใหม ถ าเห็ นอะไรงามที่ ชอบใจจะเขี ยนก็ ยกมื อขึ้ น เพี ยงหู ลื มอะไรก็ เกาศี รษะ ถ าจะไปหยิ บอะไรที่ โต ะ ก็ วิ่ งไปหยิ บดู เหมื อนหนึ่ งว าถ าจะไปช าๆ แล วกลั บมา จะลื มความคิ ดที่ เห็ นงามนั้ นเสี ย

“...วั นนี้ เขี ยนเสื้ อครุ ยด วยเข็ มจิ้ มน้ ำยา (สี ) ปลื้ ม เสื้ อครุ ยว างามมาก ถ าลงมื อเขี ยนรู ปแผ นใหญ อยากจะ ขอเอาไปแต งตุ กตาดู แต มเขี ยนให เหมื อน จะมอบไว ให ก็ ไม รั บกลั วหาย ถ าจะเอาไปดู ก็ ขอให มี คนไปนั่ งกำกั บ หายไม รู ด วย รู ปที่ เขี ยนครึ่ งตั วทำน าไว นั้ น เอาเข ากรอบ เดี๋ ยวนั้ นขึ้ นตั้ งดู แกมองไปมองมาเห็ นไม งามขึ้ นมาแล ว หยิ บเอาเข าไปซ อนไว เสี ยใต โต ะจะเขี ยนใหม พ อไกล เกลี่ ย จะเอารู ปที่ ลองเขี ยนนั้ นทั้ งครึ่ งแลเต็ มตั วรั บว าจะให แต ไม ยั กให อ ายแผ นที่ ลองเขี ยน บอกว าไม งามจะเขี ยน ให ใหม ...” ในพระราชหั ตถเลขาฉบั บที่ ๑๓ คื นที่ ๔๔ ลงวั นที่ ๙ พฤษภาคม ได ทรงบั นทึ กไว ว า “วั นนี้ ไปที่ เขี ยนรู ปได เวล่ ำเวลาพอดี ตาดุ รั งปลื้ ม แจ มใสถึ งออกมารั บนอกห อง วั นนี้ แต งครึ่ งตั วเขี ยน แผ นใหญ แต น า ถู กนั่ งนานเต็ มที เบื อนคอ แลสู งอยู ข างเดี ยวจนเมื่ อย แต แกร องว ายากในการที่ จะแต ม ดวงตาเรี ยกว า ฟก(ช้ ำ)คอก็ ได แกเห็ นเราน าเบื่ อเต็ มที ให หยุ ด เดิ นไปเดิ นมา แต แกยั งทำงานของแกอยู แกเหนื่ อยขึ้ นมาฉวยกระจั บป มาดี ดร องเพลงให ฟ ง ท าทางเมื่ อหนุ มๆ เห็ นจะเก งมาก เดี๋ ยวนี้ ท าทางก็ ยั ง คมคายอยู ใส สายสร อยข อมื อ ใส แหวนเรี ยงกั นถึ งสามนิ้ ว เวลาจะเขี ยนรู ปแกจะเปลี่ ยนเครื่ องแต งตั วใหม เขี ยนแล ว เสร็ จแต งตั วหรู เวลาจะกลั บได สนทนากั นในการที่ จะทำ แกคิ ดว ารู ปนี้ จะแล วเสร็ จในเดื อนมิ ถุ นายนนี้ เอง บ านที่ เขี ยนรู ปเดี๋ ยวนี้ ออกจะเปนที่ ประชุ มคนมาเฝ าดู มา ถ ายรู ป...”

Powered by