Quarter 2/2014

พระตำหนั กวิ ลลาโนเบล เมื องซั นเรโม ประเทศอิ ตาลี สถานที่ ประทั บระหว างทรงว าจ างให วาด พระบรมสาทิ สลั กษณ (ทรงฉายพระบรมรู ปกั บดุ กออฟเยนั ว พร อมด วยพระราชโอรสอี ก ๒ พระองค คื อ เจ าฟ าอั ษฎางค ฯ และ เจ าฟ าบริ พั ตรฯ)

มี ความงดงามเป นที่ พอพระราชหฤทั ยของพระองค ยิ่ งนั ก มองสิ เออดุ รั งจงใจเลื อกใช โทนสี เหลื องทั้ งหมด ในการเขี ยนภาพ เช น เครื่ องฉลองพระองค ครุ ย สาย สะพาย เครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ พระพั กตร และพระเกศา ล วนใช โทนสี เหลื องทั้ งสิ้ น ยกเว นพระสนั บเพลาสี ดำกั บ ผ าริ บบิ้ นที่ พระอั งสาทั้ งสองข างเป นสี แดง ตั วกรอบ พระบรมสาทิ สลั กษณ บุ ด วยผ ากำมะหยี่ สี เหลื องอร าม มี ขนาดสู งใหญ ช างดู สง างามตระการตายิ่ งนั ก นอกจากนี้ ยั งได ทรงว าจ างให นายช างมาร กอตตี จิ ตรกรที่ มี ฝ มื อดี อี กท านหนึ่ งเป นผู เขี ยนพระบรมสาทิ สลั กษณ แบบครึ่ ง พระองค รู ปหนึ่ งในชุ ดฉลองพระองค จอมพลทหารบก พร อมทั้ งทรงกำชั บให เขี ยนแล วเสร็ จทั นในวั นเฉลิ ม พระชนมพรรษาวั นที่ ๒๐ กั นยายน พ.ศ. ๒๔๕๐ อี กด วย นอกจากนี้ พระองค ยั งได มี พระราชนิ ยมทรงสะสม ภาพเขี ยนที่ รั งสรรค โดยจิ ตรกรชื่ อดั งไว จำนวนมาก ดั งจะเห็ นได ว าในระหว างเสด็ จประพาสยุ โรปครั้ งหลั งนี้ ได เสด็ จฯ ไปทอดพระเนตรและทรงซื้ อภาพเขี ยนใน แกลเลอรี่ ต างๆ ไว จำนวนหลายชิ้ น และหนึ่ งในจำนวน นั้ นก็ คื อภาพผู หญิ งยื นเปลื อยกายสวมสร อยคอไข มุ ก และสร อยเพชรรู ปโฉมงามสมส วน เป นภาพขนาดใหญ เขี ยนโดยโปรเฟสเซอร เยลลี จิ ตรกรชาวอิ ตาเลี ยน เป นภาพที่ มี ราคาแพงมาก ป จจุ บั นภาพนี้ ได จั ดแสดงไว ในพระที่ นั่ งวิ มานเมฆ พระราชวั งดุ สิ ต เช นเดี ยวกั บ พระบรมสาทิ สลั กษณ พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล า เจ าอยู หั ว ที่ รั งสรรค โดยนายช างมากอตตี และ มองสิ เออคาโรลั ส-ดุ รั งที่ กล าวมาตั้ งแต ต น นั บว าเป น พระบรมสาทิ สลั กษณ ที่ มี ความงดงามยิ่ งนั ก

ครั้ นต อมาในวั นที่ ๑๐ พฤษภาคม เวลาเช าได เสด็ จ พระราชดำเนิ นไปที่ ห องสตู ดิ โอของนายมาร กอตตี ซึ่ ง มองสิ เออดุ รั ง ขอเช าสถานที่ ไว สำหรั บเขี ยนพระบรม สาทิ สลั กษณ ของพระองค ได เสด็ จประทั บเป นนายแบบ ในการเขี ยนพระบรมรู ปต อจากวั นก อน ในครั้ งนี้ เป นการ เริ่ มต นเขี ยนร างพระบรมสาทิ สลั กษณ เต็ มองค ขนาดใหญ ของจริ งจนกว าจะแล วเสร็ จสมบู รณ ใช เวลาประมาณ เดื อนเศษนั บจากนี้ ไป มองสิ เออดุ รั ง ได กราบบั งคมทู ล ให พระองค เปลี่ ยนเป นทรงฉลองพระองค ในชุ ด เครื่ องแบบจอมพลทหารบกเต็ มพระราชอิ สริ ยยศ อั นจะ ทำให พระบรมสาทิ สลั กษณ ดู ดี มี สง ามากกว าชุ ดฉลอง พระองค สู ทสากลซึ่ งดู เป นธรรมดาไป ในส วนที่ เขี ยนยาก ที่ สุ ดจะเหมื อนมากน อยแค ไหนก็ คื อตรงพระเนตร ขณะประทั บเป นนายแบบในระหว างเขี ยนรู ป ทรงบ นว า ปวดร าวที่ พระอั งสาและพระศอ ทรงขยั บเขยื้ อนไม ได ในที่ สุ ดพระองค ทรงตั ดสิ นพระราชหฤทั ยเลื อกทรง ฉลองพระองค ชุ ดจอมพลทหารบก สวมทั บด วยพระองค ครุ ยตามที่ มองสิ เออคาโรลั ส-ดุ รั ง กราบบั งคมทู ล หลั งจากนั้ นพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว ได เสด็ จพระราชดำเนิ นไปประทั บเป นนายแบบในการ เขี ยนพระบรมสาทิ สลั กษณ ให กั บมองสิ เออดุ รั งที่ สตู ดิ โอ ของนายมาร กอตตี อี กหลายครั้ ง จนกระทั่ งพระบรม สาทิ สลั กษณ แล วเสร็ จสมบู รณ ในวั นที่ ๒๐ มิ ถุ นายน รั ตนโกสิ นทรศก ๑๒๖ ณ ห องสตู ดิ โอของมองสิ เออดุ รั ง ที่ กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่ งเศส รวมระยะเวลาประมาณ ๑ เดื อนเศษ เมื่ อพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว ได เสด็ จพระราชดำเนิ นไปทอดพระเนตรพระบรม สาทิ สลั กษณ ด วยความปลื้ มป ติ ที่ ห องสตู ดิ โอของ มองสิ เออดุ รั ง ณ กรุ งปารี ส ซึ่ งตั้ งอยู ห างไกลจาก ตั วเมื องล อมรอบด วยรั้ วกำแพงมิ ดชิ ด ปราศจากเสี ยง รบกวนของยวดยานพาหนะ สภาพภายในห องสตู ดิ โอ ค อนข างรกรุ งรั งเต็ มไปด วยผลงานภาพเขี ยนต างๆ วางระเกะระกะ สำหรั บพระบรมสาทิ สลั กษณ นั้ น

Powered by