Quarter 2/2014

เอสโซ สนั บสนุ นการจั ดนิ ทรรศการของศู นย ศิ ลปาชี พ บางไทรฯ ฯพณฯ องคมนตรี นายธานิ นทร กรั ยวิ เชี ยร (กลาง) ในฐานะรองประธาน กรรมการมู ลนิ ธิ ส งเสริ มศิ ลปาชี พฯ ในสมเด็ จพระนางเจ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ รั บมอบเงิ นสนั บสนุ นจำนวน ๒๐๐,๑๒๐ บาท (สองแสนหนึ่ งร อยยี่ สิ บบาทถ วน) จากนายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล (ซ าย) กรรมการและผู จั ดการฝ ายกิ จกรรมองค กร และรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ สำหรั บใช ในการจั ดงานนิ ทรรศการเพื่ อเผยแพร ผลงาน รวมถึ งจำหน ายผลิ ตภั ณฑ และสาธิ ตการผลิ ตผลงานของศู นย ศิ ลปาชี พ

บางไทรฯ ซึ่ งจั ดขึ้ น ณ ไลฟ สไตล ฮอลล ชั้ น ๒ ศู นย การค าสยามพารากอน กรุ งเทพฯ จำนวน ๒ ครั้ ง ในเดื อนกรกฎาคม และตุ ลาคม ๒๕๕๗ โดยในป นี้ บริ ษั ทฯ ได สนั บสนุ นจำนวน ๒๐๐,๑๒๐ บาท เพื่ อเป นการเฉลิ มฉลองเนื่ องในโอกาสที่ เอสโซ ได ดำเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทยครบ ๑๒๐ ป

เอสโซ ส งเสริ มการขั บขี่ ปลอดภั ยสำหรั บเยาวชน นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล (ที่ ๕ จากซ าย) กรรมการและผู จั ดการฝ าย กิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ พร อมด วย นายนพพร วุ ฒิ กุ ล (ที่ ๔ จากซ าย) นายกเทศมนตรี เทศบาลเมื องหั วหิ น และ ดร.วิ สู ตร วิ เศษจิ นดา (ที่ ๓ จากซ าย) ผู อำนวยการสมาคมผู ประกอบการรถจั กรยานยนต ไทย เป นประธานในโครงการรณรงค เสริ มสร างวั ฒนธรรมความปลอดภั ยทางถนน “ขั บ-ซ อนมอเตอร ไซค สวมหมวกนิ รภั ย 100%” และ “สวนจราจรเพื่ อเยาวชน รั กความปลอดภั ย” พร อมทั้ งมอบหมวกนิ รภั ยจำนวน ๒๐๐ ใบ สำหรั บเด็ ก นั กเรี ยนและผู ปกครอง รวมถึ งสาธิ ตการเรี ยนรู ขั บขี่ ปลอดภั ยและเครื่ องหมาย

จราจรแก เยาวชน ณ สวนสาธารณะ “โผน กิ่ งเพชร” เทศบาลเมื องหั วหิ น อ.หั วหิ น จ.ประจวบคี รี ขั นธ ในโอกาสเดี ยวกั น บริ ษั ท เอสโซ ฯ ได ร วมสนั บสนุ นกิ จกรรมการรณรงค ครั้ งนี้ เป นจำนวนเงิ น ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี คณะผู บริ หารบริ ษั ท เอสโซ ฯ ฝ ายการตลาดขายปลี ก ผู บริ หารสถานี บริ การเอสโซ และพั นธมิ ตรทางการค าร วมกิ จกรรมด วย

เอสโซ มอบทุ นการศึ กษาให กั บนั กเรี ยนที่ ขาดแคลนทุ นทรั พย จ.เพชรบุ รี และจั งหวั ดใกล เคี ยงในภาคตะวั นตก นายยอดพงศ สุ ตธรรม กรรมการและผู จั ดการการตลาดขายปลี ก

บริ ษั ท เอสโซ ฯ พร อมด วยผู บริ หารสถานี บริ การเอสโซ พั นธมิ ตรทางธุ รกิ จ และพนั กงาน ร วมบริ จาคทุ นการศึ กษาจำนวน ๓๕๐ ทุ น ทุ นละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป นเงิ นทั้ งสิ้ น ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ งล านห าหมื่ นบาทถ วน) ให กั บ นั กเรี ยนที่ เรี ยนดี แต ขาดแคลนทุ นทรั พย จากโรงเรี ยนกว า ๑๓ แห งใน จ.เพชรบุ รี และจั งหวั ดใกล เคี ยงในภาคตะวั นตก ได แก โรงเรี ยนธรรมิ กวิ ทยา (เพื่ อคน ตาบอดในประเทศไทย) โรงเรี ยนอ.ฮ.ลิ งค (ในพระอุ ปถั มภ สมเด็ จพระศรี -

นคริ นทราบรมราชชนนี ) โรงเรี ยนบ านพุ เข็ ม โรงเรี ยนอานั นท โรงเรี ยน วั งไกลกั งวล โรงเรี ยนตชด.บ านป าหมาก โรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดน บ านท าวั งหิ น โรงเรี ยนบ านหนองคาง โรงเรี ยนบ านเกาะนาน อย โรงเรี ยนบ านเขาโป ง โรงเรี ยนวั ดเกษตรกั นทราราม โรงเรี ยน เทศบาลบ านเขาน อย และโรงเรี ยนค ายธนะรั ชต

Powered by