Quarter 2/2014

เอสโซ ในสายตาของคุ ณยอดพงศ สุ ตธรรม ผมทำงานที่ นี่ มากว าสิ บป เรื่ องที่ มั่ นใจได ในองค กร นี้ คื อ คุ ณภาพของคนในองค กร ผมมี ความประทั บใจ เป นพิ เศษกั บเพื่ อนพนั กงานในแผนกขายปลี ก เนื่ องจาก เราไม ได มี การลงทุ นเพิ่ มในตลาดเมื องไทยเลยนั บตั้ งแต เกิ ดวิ กฤติ “ต มยำกุ ง” ก็ ต องยอมรั บว าสถานี บริ การ เอสโซ ช วงก อนหน านี้ ในสายตาของผู บริ โภคดู ไม สดใส แต พนั กงานของเราก็ ยั งมุ งมั่ นทำงานอย างตั้ งใจและ สามารถรั กษาตำแหน งผู ค าปลี กอั นดั บสองไว ได ขณะนี้ บริ ษั ทได กลั บเข ามาปรั บปรุ งภาพลั กษณ ของสถานี บริ การ และทำการตลาดอย างเต็ มรู ปแบบ พนั กงานของเรา ทุ กคน ก็ ยิ่ งทุ มเททำงานอย างเต็ มที่ เพื่ อทำให บริ ษั ทฯ เติ บโตต อไป นี่ คื อสิ่ งที่ แสดงถึ งความเป นมื ออาชี พของ พนั กงานเรา นอกจากนั้ น การที่ เราเป นองค กรขนาดใหญ เป น บริ ษั ทน้ ำมั นข ามชาติ ทำให โอกาสที่ พนั กงานจะถู ก พั ฒนา ถู กส งไปทำงานในแผนกต างๆ หรื อประเทศ ต างๆ มี มาก ตั วผมเองก็ ได มี โอกาสไปทำงานในสิ งคโปร และมาเลเซี ย การที่ มี เพื่ อนร วมงานเป นพนั กงานจาก ประเทศอื่ น ก็ ทำให เราได มี โอกาสสั มผั สกั บขนบ- ธรรมเนี ยมประเพณี ต างวั ฒนธรรม ได มี เพื่ อนใหม มากขึ้ น

แม จะมี ส วนแบ งทางการตลาดเป นที่ สองในประเทศ แต ไม ว าจะเป นผลิ ตภั ณฑ หรื อบริ การประเภทใด เอสโซ ไม เคยเป นรองใครในเรื่ องนี้ ด วยความมุ งมั่ นพั ฒนา ทำให เชื่ อมั่ นในมาตรฐานของเรา เพราะในทุ กขั้ นตอน มี การทดสอบคุ ณภาพผลิ ตภั ณฑ อย างเข มงวดก อนส ง ถึ งมื อลู กค า “ในส วนของธุ รกิ จค าปลี ก เอสโซ จะยั งคงทุ มเท ปฏิ บั ติ ตามวิ สั ยทั ศน บริ ษั ทฯ คื อการจั ดหาผลิ ตภั ณฑ คุ ณภาพมาบริ การ ขยายเครื อข ายสถานี บริ การใหม ๆ และรั กษาคุ ณภาพ เพื่ อเราจะร วมเฉลิ มฉลอง ๑๒๐ ป ในประเทศไทยไปพร อมกั บสร างความมั่ นใจให ลู กค า ทุ กระดั บ” คุ ณยอดพงศ กล าวย้ ำด วยความเชื่ อมั่ น ผลจากการดำเนิ นธุ รกิ จที่ สอดคล องกั บการพั ฒนา และการเปลี่ ยนแปลง ธุ รกิ จน้ ำมั นเชื้ อเพลิ งในประเทศไทย ชื่ อ “เอสโซ ” จึ งยั งคงแสดงให ผู ใช สิ นค าและบริ การ มั่ นใจ ได ว า บริ ษั ทฯ มี ความมุ งมั่ นในการดำเนิ นธุ รกิ จทุ กด าน ด วยความซื่ อสั ตย ตามหลั กจรรยาบรรณ พร อมความ รั บผิ ดชอบต อสั งคมเคี ยงคู สั งคมไทยตลอดไป

Powered by