Quarter 2/2014

ชั่ วโมงทำงาน ของ

â´Â ¡ÉÁÒ ÊÑ µÂÒËØ ÃÑ ¡É

มาโนช คงเมื อง อายุ ๔๕ ป พนั กงานหน วยปฏิ บั ติ การผลิ ตยางมะตอย คลั งน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา “ห องทำงานของผมคื อ ห องควบคุ มการผลิ ต ผมมี หน าที่ ดู แลทุ กขั้ นตอนของโปรแกรมส วนผสม สำหรั บใช ควบคุ มเครื่ องผลิ ตยางมะตอยตามที่ ลู กค า ต องการ เพื่ อนำไปใช ราดถนนทางหลวงชนบท ผมมี เพื่ อนร วมงาน ๓ คนที่ ผลั ดกั นทำงานในชั่ วโมงทำงาน ของห องคื อ แปดโมงเช าถึ งห าทุ ม หั วใจการทำงาน ของเราคื อทำให ลู กค ามั่ นใจว าสิ นค าที่ ผลิ ตจากเอสโซ ได มาตรฐานคุ ณภาพสากล เพราะเรามี การทดสอบ ทุ กขั้ นตอนการผลิ ตตามคู มื อที่ ระบุ ไว เพื่ อติ ดตามอย าง ใกล ชิ ดก อนจะกลายเป นยางมะตอย หากเกิ ดป ญหา หรื อคำถามที่ ทำให เราไม มั่ นใจ ก็ จะปรึ กษากั บหั วหน า ไม ปล อยให ขั้ นตอนเหล านั้ นผ านไปเด็ ดขาด เมื่ อได ผลิ ตภั ณฑ แล ว เราต องนำไปส งยั งห องแล็ บตรวจสอบ อี กครั้ ง และออกใบรั บรองคุ ณภาพ เพื่ อยื นยั นความ มั่ นใจ ก อนส งมอบให ลู กค า “ผมทำงานแบบนี้ มา ๒๓ ป แล ว ทุ กวั น หลั งจบ ชั่ วโมงทำงาน ผมกลั บบ านอย างมั่ นใจเพราะผมเชื่ อมั่ น ว าห องทำงานของผมเป นสถานที่ ปลอดภั ย เนื่ องจาก เราปฏิ บั ติ ตามขั้ นตอนมาตรการเพื่ อความปลอดภั ย นั บแต วั นแรกที่ เข ามาทำงาน จนกลายเป นนิ สั ย และ ทำให ครอบครั วของผมอุ นใจเสมอว า ผมจะกลั บมาอยู กั บครอบครั วอย างมี ความสุ ขหลั งจากหมดเวลาทำงาน ในแต ละวั นอย างแน นอน”

A day in the life of people at Esso and other ExxonMobil affiliates We all have 24 hours a day. Four people at Esso and other ExxonMobil affiliates told how they spend their days at work. They are Manoch Kongmuang, control asphalt operator at Esso Sriracha Terminal; Papitchaya Kunwapanitchakul, environmental engineer at Esso Sriracha Refinery ; Monchai Thongmesri, production superintendent at Nam Phong Gas

Production Plant ; and Nipapat Srisuwan, store manager of Esso service station.

หนึ่ งวั นมี ๒๔ ชั่ วโมงบนโลกใบนี้ และมี การแบ ง ช วงเวลาหนึ่ งวั นออกเป น ๓ ช วงตามมาตรฐานสากล คื อ ๘ ชั่ วโมงสำหรั บพั กผ อนนอนหลั บ ๘ ชั่ วโมง สำหรั บการทำงานประกอบอาชี พ และอี ก ๘ ชั่ วโมง สำหรั บการใช เวลาไปกั บสิ่ งที่ แต ละคนพึ งพอใจ ลองมาสำรวจดู ชี วิ ตการทำงาน ๘ ชั่ วโมงของ คนเอสโซ และบริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ลนั้ น ต องรั บผิ ดชอบหน าที่ การงานอย างไร และพวกเขา ให ความสำคั ญกั บเรื่ องใดบ างในชั่ วโมงการทำงาน แต ละวั น

Powered by