Quarter 3/2016

เด็ กๆ ให ความสนใจ กั บนิ ทรรศการ เคลื่ อนที่

บริ ษั ท เอสโซ ฯ ได มอบเงิ นสนั บสนุ น “คาราวาน วิ ทยาศาสตร ” ซึ่ งจะนำนิ ทรรศการและชุ ดการทดลอง วิ ทยาศาสตร เคลื่ อนที่ รวมถึ งการแสดงทางวิ ทยาศาสตร ไปจั ดแสดงตามโรงเรี ยนในพื้ นที่ ห างไกลทั่ วประเทศ โดมฉายภาพยนตร วิ ทยาศาสตร ที่ เด็ กๆ สามารถสั มผั ส ประสบการณ การชมภาพยนตร ในโดมวิ ทยาศาสตร ท องฟ าจำลองที่ พิ พิ ธภั ณฑ วิ ทยาศาสตร แห งชาติ นิ ตยสาร อพวช. ที่ ตี พิ มพ บทความวิ ทยาศาสตร น าสนใจ น ารู เช น คอลั มน เรี ยนรู เรื่ องวิ ทย ผ านภาพยนตร กระจายไปยั งโรงเรี ยนทั่ วประเทศ และการสนั บสนุ น การอบรมสั มมนาครู วิ ทยาศาสตร จากทั่ วไทย โดยเฉพาะ การให ความรู เกี่ ยวกั บแนวโน มพลั งงานสู อนาคต เพื่ อให ครู ที่ เข าร วมสามารถขยายองค ความรู ดั งกล าวไปสู เยาวชนได

บ อยครั้ งที่ การเล นสนุ กทำให เราได เรี ยนรู ครั้ งนี้ ก็ เช นกั น เสี ยงหั วเราะของเด็ กๆ ดั งจนทำให ผู ใหญ ต อง ยิ้ มตาม ขณะที่ พวกเขาได ทดลอง ได เล นสนุ ก ได เรี ยนรู กั บกิ จกรรมวิ ทยาศาสตร นอกห องเรี ยน ที่ องค การ พิ พิ ธภั ณฑ วิ ทยาศาสตร แห งชาติ (อพวช.) ร วมกั บ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) เดิ นทาง นำ “คาราวานวิ ทยาศาสตร ” ไปให เด็ กๆ ได เรี ยนรู ถึ ง โรงเรี ยนอนุ บาลบุ รี รั มย จั งหวั ดบุ รี รั มย ซึ่ งเป นหนึ่ ง ในกิ จกรรมสร างสรรค การเรี ยนรู วิ ทยาศาสตร นอก ห องเรี ยนสำหรั บเยาวชนทั่ วไทย

Powered by