Quarter 3/2016

“ที่ จริ งแล ววิ ทยาศาสตร อยู รอบตั วเรา นอกจาก การเรี ยนตามหลั กสู ตรทั่ วไปแล ว ที่ อพวช. เราตั้ งใจ เปลี่ ยนเรื่ องยากๆ ให เข าใจง าย จั บต องได และเผยแพร ความรู เหล านั้ นไปสู เยาวชนทั่ วประเทศ รวมถึ งขยาย โอกาสให เด็ กๆ ที่ อยู ห างไกลได มี โอกาสเข าถึ งสื่ อการ เรี ยนรู ด านวิ ทยาศาสตร อย างทั่ วถึ งและเท าเที ยมกั น” คุ ณสาคร ชนะไพฑู รย รั กษาการผู อำนวยการ องค การ พิ พิ ธภั ณฑ วิ ทยาศาสตร แห งชาติ กล าว คุ ณมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล กรรมการและผู จั ดการ ฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ เสริ มว า “เป นเวลากว า ๕ ป แล วที่ เอสโซ ได ร วมมื อกั บ อพวช. ในการสนั บสนุ นการศึ กษาทางวิ ทยาศาสตร อย างต อเนื่ องเพราะเรามี พั นธกิ จที่ สอดคล องกั นที่ จะ ส งเสริ มการเรี ยนรู วิ ทยาศาสตร เราเชื่ อว าการศึ กษา วิ ทยาศาสตร ในเชิ งสร างสรรค ไม ว าในรู ปแบบใด จะช วย จู งใจให เยาวชนหั นมาสนใจด านวิ ทยาศาสตร ได เป น อย างดี ความรู เหล านี้ เป นป จจั ยขั บเคลื่ อนสำคั ญเป น รากฐานที่ ดี ที่ สามารถสร างความแตกต างให กั บตั ว เยาวชนเอง และช วยเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข งขั น ของประเทศได ในระยะยาว”

บอร ดให ความรู เป นส วนหนึ่ งของ คาราวาน วิ ทยาศาสตร

เสี ยงหั วเราะ ที่ เกิ ดจาก การได ทดลอง

Powered by