Quarter 3/2016

àÃ×è ͧ¡ÅŒ Ç¡Ō Ç ๒ ๘ ๑ ๒ ๒ ๐ ÂÒ¹ÍÇ¡ÒȨÙâ¹ ¡Ñ ºÀÒÃ¡Ô ¨ 䢤ÇÒÁÅÑ º ´ÒǾÄËÑ Êº´Õ ๒ ๖ »ÃÒÊҷໄ ͹Œ ÍÂ: ·Ô ¾Âʶҹ áË‹ §ÍÕ ÊÒ¹º¹ ແ ´ÁØ ÁÁͧãËÁ‹ ¢Í§¡ÒÃàÅ‹ ¹Ê¹Ø ¡ áÅСÒÃàÃÕ Â¹ÃÙŒ Áͧ¼‹ Ò¹¡ÅŒ ͧ¨Ø Å·ÃÃȹ : ¡ÒûÃÐËÂÑ ´¾ÅÑ §§Ò¹áÅСÒÃÅ´ ¡Òûŋ Í¡Ò«àÃ× Í¹¡ÃШ¡ àÃÔè ÁµŒ ¹ä´Œ ·Õè ÃÐ´Ñ ºâÁàÅ¡Ø Å

All about bananas

Bananas are among the most popular fruits that people around the world love, either raw, ripe or processed. Archeologists found the traces of banana trees by villagers of Papua New Guinea about 8,000-10,000 years ago. However, it is believed that bananas have long originated in Southeast Asia. Aside from the banana fruits, people make use of many parts of banana trees. The story tells interesting stories about bananas.

Powered by