Quarter 3/2016

จารึ กข อความ ที่ เป นลายมื อของ กาลิ เลโอ กาลิ เลอี

ของฝากจากโลก สิ่ งที่ เดิ นทางไปดาวพฤหั สบดี พร อมกั บ ยานอวกาศ จู โนครั้ งนี้ นอกเหนื อจากเครื่ องมื อทางวิ ทยาศาสตร แล ว ยั งมี ‘ของที่ ระลึ ก’ อี กสองอย างติ ดไปด วย ได แก แผ น อลู มิ เนี ยมขนาด ๕.๑ คู ณ ๗.๑ เซนติ เมตร จารึ กข อความ ที่ เป นลายมื อของ กาลิ เลโอ กาลิ เลอี ที่ เขี ยนไว เมื่ อ เดื อนมกราคม ค.ศ. ๑๖๑๐ ถึ งข อสั งเกตของเขาต อ ดวงจั นทร ของดาวพฤหั สบดี ซึ่ งองค การอวกาศอิ ตาเลี ยน เป นผู จั ดทำมาให ส วนของที่ ระลึ กจากมนุ ษย โลกอี ก อย างหนึ่ งก็ คื อ ตุ กตาเลโกขนาดเล็ ก ๓ ตั ว ซึ่ งแทนตั ว เทพจู ป เตอร เทพี จู โน และกาลิ เลโอ โดยเทพี จู โนนั้ น ถื อแว นขยายอยู ในมื อ เพื่ อส องหาความจริ ง เทพจู ป เตอร ถื อลู กแก วประกายฟ า ส วนกาลิ เลโอนั้ น ถื อกล อง โทรทรรศน แห งศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ไว ในมื อ ตุ กตาเลโก ทั้ งสามตั วนี้ หาได ทำจากพลาสติ กที่ ง ายต อการย อยสลาย ไม หากแต ทำขึ้ นจากแร อลู มิ เนี ยมที่ ผู บริ หารโครงการ จู โนตั้ งความหวั งไว ว า มั นจะมี ความทนทานสามารถสถิ ต เสถี ยรอยู บนดาวพฤหั สบดี ผู ยิ่ งใหญ ได ตลอดกาลนาน

ตุ กตาเลโก ขนาดเล็ ก ๓ ตั ว

ประมวลเพื่ อให นั กวิ ทยาศาสตร ในโครงงานนี้ ทำความ รู จั กกั บดาวพฤหั สบดี ให ละเอี ยดชั ดขึ้ น พวกเขาเชื่ อว า องค ความรู ที่ จะประมวลได จากดาวพฤหั สบดี สามารถไข ปริ ศนากำเนิ ดระบบสุ ริ ยะได สำหรั บวิ ถี โคจรของ จู โน นั้ น หลั งจากที่ เข าสู วงโคจรของดาวพฤหั สบดี สำเร็ จ เมื่ อวั นที่ ๕ กรกฎาคม แล ว จู โน จะทำวงโคจรรอบ ๕๓ วั น จำนวนสองครั้ ง และในวั นที่ ๑๙ ตุ ลาคม ๒๕๕๙ จู โน จะจุ ดระเบิ ด เพื่ อลดความเร็ วของการโคจรอี กครั้ งหนึ่ ง เพื่ อเปลี่ ยนวิ ถี โคจรสู การโคจรรอบขั้ วเหนื อและขั้ วใต ของดาวพฤหั สบดี เป นวงรี รอบละ ๑๔ วั น จู โนได รั บการกำหนดให ทำการ โคจรที่ ขั้ วดาวพฤหั สบดี ทั้ งหมดรวม ๓๗ ครั้ ง ในช วงเวลา นาน ๒๐ เดื อน เมื่ อเสร็ จสิ้ นภารกิ จในเดื อนกุ มภาพั นธ ป ๒๕๖๑ จู โน ก็ จะเดิ นทางเข าสู ดาวพฤหั สบดี เพื่ อจะ สลายตั วไปในบรรยากาศความกดดั นของดาวพฤหั สบดี เป นการรวมเทพี จู โน เข ากั บ เทพจู ป เตอร ชั่ วกาล- ปาวสานติ์

Powered by