Quarter 3/2016

เอสโซ จั บมื อองค การพิ พิ ธภั ณฑ วิ ทยาศาสตร แห งชาติ หนุ นการศึ กษา วิ ทยาศาสตร นอกห องเรี ยน นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล กรรมการ และผู จั ดการฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จ- สั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ มอบเงิ นสนั บสนุ น ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ให แก นายสาคร ชนะไพฑู รย รั กษาการผู อำนวยการองค การ พิ พิ ธภั ณฑ วิ ทยาศาสตร แห งชาติ เพื่ อส งเสริ ม การดำเนิ นงานและจั ดกิ จกรรมเป ดโอกาส การเรี ยนรู วิ ทยาศาสตร นอกห องเรี ยนสำหรั บ เยาวชน การสนั บสนุ นดั งกล าวประกอบด วย “คาราวานวิ ทยาศาสตร ” ซึ่ งจะนำนิ ทรรศการ และชุ ดการทดลองวิ ทยาศาสตร เคลื่ อนที่ รวมถึ งการแสดงทางวิ ทยาศาสตร ไปจั ดแสดง ตามโรงเรี ยนในพื้ นที่ ห างไกลทั่ วประเทศ, โดมฉายภาพยนตร วิ ทยาศาสตร ที่ เด็ กๆ สามารถสั มผั สประสบการณ การชมภาพยนตร ในโดมวิ ทยาศาสตร ท องฟ าจำลอง ที่ พิ พิ ธ- ภั ณฑ วิ ทยาศาสตร แห งชาติ , นิ ตยสาร อพวช. ที่ ตี พิ มพ บทความวิ ทยาศาสตร น าสนใจน ารู เช น คอลั มน เรี ยนรู เรื่ องวิ ทย ผ านภาพยนตร กระจายไปยั งโรงเรี ยนทั่ วประเทศ และการ สนั บสนุ นการอบรมสั มมนาครู วิ ทยาศาสตร จากทั่ วไทย โดยเฉพาะการให ความรู เกี่ ยวกั บ แนวโน มพลั งงานสู อนาคต เพื่ อให ครู ที่ เข าร วม สามารถขยายองค ความรู ดั งกล าวไปสู เยาวชน ได

บริ จาคอุ ปกรณ การเรี ยน และอุ ปกรณ กี ฬา พร อมสร างรอยยิ้ มให น องๆ โรงเรี ยนวั ดสบกเขี ยว จ. นครนายก นายชั ชวาลย หงษ เจริ ญไทย ผู จั ดการ คลั งน้ ำมั นเอสโซ ลำลู กกา บริ ษั ท เอสโซ ฯ ร วมกั บเพื่ อนพนั กงานหน วยงานปฏิ บั ติ การ น้ ำมั นเชื้ อเพลิ งประเทศไทย ประจำคลั ง น้ ำมั นลำลู กกาและศรี ราชา มอบอุ ปกรณ การศึ กษาและอุ ปกรณ กี ฬา รวมทั้ งเลี้ ยง อาหารกลางวั นแก น องๆ โรงเรี ยนวั ด สบกเขี ยว จ. นครนายก ในโอกาสนี้ เพื่ อนพนั กงานหน วยงาน ปฏิ บั ติ การน้ ำมั นเชื้ อเพลิ งประเทศไทย ได ร วมกั นจั ดกิ จกรรมต างๆ เพื่ อสร างรอยยิ้ ม ให แก น องๆ

พิ ธี มอบเกี ยรติ บั ตรแก นั กศึ กษาฝ กงาน ในโครงการเอสโซ ชาเลนจ

นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานกรรมการ และกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) เป นประธาน ในพิ ธี มอบเกี ยรติ บั ตรแก นั กศึ กษาฝ กงาน ในโครงการเอสโซ ชาเลนจ ๒๙ คน ที่ ห อง ประชุ มชั้ น ๙ อาคารมาลี นนท ในช วง ๑๐ สั ปดาห ที่ ผ านมา น องๆ เอสโซ ชาเลนจ ได ร วมทำงานและทำโปรเจกต ต างๆ ในหน วยงงานหลากหลายของบริ ษั ทฯ รวมทั้ งได ร วมกิ จกรรมปรั บปรุ งสนามเด็ กเล น ให กั บโรงเรี ยนวั ดแหลมฉบั ง และร วมกิ จกรรม กั บฝ ายการตลาดขายปลี ก และฝ ายผลิ ตภั ณฑ หล อลื่ น การเยี่ ยมชมการดำเนิ นงานสถานี โทรทั ศน ช อง ๓ กิ จกรรมพั ฒนาศั กยภาพและ เสริ มสร างความเป นผู นำ

Powered by