Quarter 3/2016

Prateep Paritas

โครงการมหกรรมสุ ขภาพ นครแหลมฉบั ง ครั้ งที่ ๓

ชุ มชน – โรงกลั่ นเอสโซ ศรี ราชา ...สานสั มพั นธ ป นน้ ำใจ

โครงการมาช วย ... ด วยรั ก ครั้ งที่ ๑๐

ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการ และผู จั ดการโรงกลั่ นน้ ำมั น บริ ษั ท เอสโซ ฯ มอบเงิ นสนั บสนุ นจำนวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท ให แก อาจารย วี รภั ทร สงวนทรั พย ผู อำนวยการโรงเรี ยนวั ดแหลมฉบั ง พร อมทั้ ง นำพนั กงาน สมาชิ กครอบครั ว และนั กศึ กษา ฝ กงานโครงการ Esso Challenge รวม ๑๕๐ คน มาร วมกั นสร างสนามเด็ กเล นเพื่ อการ เรี ยนรู ตามแนวคิ ด Brain-Based Learning (BBL) ภายใต โครงการ “มาช วย..ด วยรั ก” ครั้ งที่ 10 ซึ่ งนั บเป นโครงการที่ เป ดโอกาส ให พนั กงาน และครอบครั วที่ มี จิ ตอาสา มาร วมกั นใช เวลาว างช วงวั นหยุ ดทำกิ จกรรม ดี ๆ เพื่ อสั งคม ตามแนวนโยบายการดำเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษั ทเพื่ อการพั ฒนาชุ มชนอย าง ยั่ งยื น

โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) จั ด โครงการเสริ มสร างศั กยภาพความเป นผู นำ ประจำป ๒๕๕๙ ให กั บคณะกรรมการชุ มชน ๑๐ ชุ มชนรอบโรงกลั่ นฯ ในป นี้ ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและผู จั ดการโรงกลั่ น น้ ำมั น บริ ษั ท เอสโซ ฯ นำที มผู บริ หาร บอกเล าให ชุ มชนรั บทราบถึ งการดำเนิ นงาน ในภาพรวมของโรงกลั่ นฯ, ระบบความ ปลอดภั ย, การดู แลจั ดการด านสิ่ งแวดล อม และกิ จกรรมเพื่ อสั งคม ตลอดจนรางวั ล ความสำเร็ จต างๆ ในด านความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสิ่ งแวดล อมที่ โรงกลั่ นฯ ได รั บในช วงป ที่ ผ านมา เพื่ อสร างความมั่ นใจ และความเข าใจอั นดี ระหว าง โรงกลั่ นฯ และชุ มชนเพื่ อนบ าน นอกจากนี้ โรงกลั่ นฯ และคณะกรรมการ ชุ มชนยั งได ร วมกั น “ป นน้ ำใจ” ด วยการ บริ จาคเครื่ องคอมพิ วเตอร และสนั บสนุ น งบประมาณในการพั ฒนาอาคารให กั บ โรงเรี ยนบ านซั บน้ ำเย็ น อ.ปากช อง จ.นคร- ราชสี มา อี กด วย นั บว าเป นกิ จกรรมที่ ครบรส ที เดี ยว ทั้ งอิ่ มบุ ญกั บการให อิ่ มเอมกั บ ความสุ ขสนุ กสนาน และอิ่ มใจกั บความรั ก ความสั มพั นธ อั นดี ระหว างชุ มชน-โรงกลั่ นฯ ที่ มี ให กั นเสมอมา

กิ จกรรมเพื่ อสุ ขภาพ กั บโครงการ มหกรรมสุ ขภาพนครแหลมฉบั ง ครั้ งที่ ๓ ภายใต แนวคิ ดเก ๆ ว า สร างสุ ขเพื่ อแม ในป นี้ โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชาได สนั บสนุ นซุ มนวดแผนไทย บริ การแก ประชาชนทั่ วไป โครงการนี้ จั ดขึ้ นเป น ประจำทุ กป เพื่ อสร างเสริ มสุ ขภาพอั นดี ของประชาชนในเขตพื้ นที่ เทศบาลนคร แหลมฉบั ง ภายในงานประกอบด วย นิ ทรรศการนวั ตกรรมด านสุ ขภาพ และการ ออกหน วยให บริ การด านสุ ขภาพต างๆ จากหน วยงานทั้ งภาครั ฐ และภาคเอกชน ที่ มี จุ ดมุ งหมายเดี ยวกั น คื อเพื่ อร วมเป น ส วนหนึ่ งในการดู แลสุ ขภาพของชาว เทศบาลนครแหลมฉบั ง

Powered by