Quarter 4/2013

เรามี ลู กค าประจำ ที่ เชื่ อมั่ นในคุ ณภาพของป มเอสโซ และหมั่ นมาใช บริ การกั บเราเสมอ เป นเพราะ “ความซื่ อสั ตย ความไว ใจได ” ของป มเรา ทำให ลู กค าเชื่ อมั่ น ไม ทิ้ งเราไปไหน

บริ ษั ท น้ ำมั นเพชรเกษม จำกั ด (ก อตั้ ง ๒๕๑๕ - ป จจุ บั น)

ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว า เขตภาษี เจริ ญ กรุ งเทพฯ คุ ณสุ วั ฒน อนั นต กิ จไพบู ลย เริ่ มกิ จการสถานี บริ การน้ ำมั น มาสี่ สิ บกว าป แล ว ป จจุ บั น ส งมอบกิ จการให กั บลู กชายคื อ คุ ณวิ โรจน อนั นต กิ จไพบู ลย คุ ณสุ วั ฒน เริ่ มต นเข าสู วงการธุ รกิ จน้ ำมั นตั้ งแต ลู กชายยั งไม เกิ ด โดยเริ่ มจากตระเวนขายน้ ำมั นก าด

ไปตามต างจั งหวั ด และขายน้ ำมั นเครื่ องให กั บ เรื อหางยาว หลั งจากขายได ระยะหนึ่ ง ก็ เริ่ มขยั บ ขยายกิ จการโดยรั บช วงสถานี บริ การน้ ำมั นจาก เจ าของเดิ มมาบริ หาร จนถึ งป จจุ บั น ตระกู ลอนั นต กิ จไพบู ลย เป นหนึ่ งใน “คู ค า คู คิ ด ร วมกั บเอสโซ ” ที่ ยื นยั นได ว า การเป นคู ค า ร วมกั บบริ ษั ทฯ นั้ น สิ่ งแรกที่ ใช ในการดำเนิ น ธุ รกิ จ คื อ “ความซื่ อสั ตย ” และ “ความขยั น” ซึ่ งลู กค าที่ มาใช บริ การ ล วนยั งมั่ นใจในคุ ณภาพ ของ “สถานี บริ การบริ ษั ทน้ ำมั นเพชรเกษม” ทั้ งยั งบอกต อกั นไป ทำให เชื่ อมั่ นได ใน คุ ณภาพและการบริ การของสถานี บริ การ เล็ กๆ แห งนี้ บนถนนเพชรเกษม ในกรุ งเทพมหานคร

Powered by