Quarter 4/2013

ป จจุ บั น สถานี บริ การน้ ำมั นไมตรี กิ จ อยู ในความดู แลของ ลู กสาว คื อ คุ ณออมทรั พย เอี่ ยมวรกุ ล เนื่ องจากคุ ณพ อ มี อายุ ๙๑ ป แล ว คุ ณออมทรั พย หรื อ คุ ณตา เล าถึ งบรรยากาศของการค า ธุ รกิ จน้ ำมั นในครอบครั วว า เป นสิ่ งที่ เธอเห็ นมาตั้ งแต ยั งเล็ ก เธอจึ ง คุ นเคยกั บกลิ่ นอายของการให บริ การในป มจนเกิ ดความรู สึ กผู กพั น กระทั่ งในการเดิ นทางไปตามจั งหวั ดอื่ นที่ อยู ห างบ าน เธอก็ ยั งมอง หา “ป มเอสโซ ” เสมอเพื่ อหยุ ดพั กและเติ มน้ ำมั น “ตลอดเวลาตั้ งแต โตมาและได เห็ นคุ ณพ อทำธุ รกิ จน้ ำมั น บอกได เลยค ะว าครอบครั วเราผู กพั นกั บแบรนด เอสโซ มาก เคยมี อยู ช วงหนึ่ งที่ เราป ดกิ จการไปเนื่ องจากป ญหาของการขาดแคลน พนั กงานหน าป ม ช วงนั้ น ก็ มี ผู ให บริ การน้ ำมั นรายอื่ นมาทาบทาม ให เราเป ดป มใหม โดยใช น้ ำมั นของเขา และยื่ นข อเสนอต างๆ ให มากมาย ซึ่ งดี กว าเมื่ อเที ยบกั บที่ เราเคยได จากเอสโซ แต คุ ณพ อ ก็ ไม เปลี่ ยนใจ เพราะคุ ณพ อบอกเสมอว าถ ายั งคิ ดจะทำป ม ก็ ต อง เป นป มเอสโซ ไม เช นนั้ น ก็ เลิ กทำไปดี กว า” เมื่ อถู กถามว าอะไรทำให ครอบครั วเอี่ ยมวรกุ ลเชื่ อมั่ นในยี่ ห อ “เอสโซ ” คุ ณออมทรั พย ตอบได ทั นที ว า “เพราะเราและบริ ษั ท เอสโซ เชื่ อในเรื่ องเดี ยวกั นค ะ คื อเรื่ องความซื่ อสั ตย ทำให เราดำเนิ น ธุ รกิ จร วมกั นอย างสบายใจ การอบรมของเอสโซ ที่ ให ความสำคั ญ กั บเรื่ องความซื่ อสั ตย และการบริ การที่ เน นความปลอดภั ย ทำให เราส งต อ ถ ายทอดหลั กการเหล านี้ ไปยั งลู กน องพนั กงานที่ เราดู แล ด วย ซึ่ งเห็ นได จากการที่ ป มเราได รั บรางวั ลสถานี บริ การยอดเยี่ ยม มาอย างสม่ ำเสมอ มั นเหมื อนเราได ส งต อสิ่ งดี ๆ ออกไปให กั บคนอื่ น ไม เพี ยงแค ในครอบครั วเราเท านั้ น” เรื่ องเล าเรื่ องหนึ่ งที่ ประทั บใจมาก และทำให เราเชื่ อมั่ นในความซื่ อสั ตย ของการให บริ การของเอสโซ คื อ มี ลู กค า ที่ มาใช บริ การยื นยั นกั บเราเองว าเขาไม เคย เติ มน้ ำมั นยี่ ห อใดนอกจาก เอสโซ เพราะเขาเป นคน ในวงการน้ ำมั นจึ งรู จั กเรื่ องการปลอมปนดี และมั่ นใจมากว า ป มเอสโซ ไม เคยปลอมปนน้ ำมั น

หจก. ไมตรี กิ จ (พั งงา) (ก อตั้ ง ๒๕๐๕ – ป จจุ บั น) ถ.เพชรเกษม ต.ท ายช าง อ.เมื อง จ.พั งงา

คนพั งงาที่ อายุ ๕๐ ป ขึ้ นไป ไม มี ใครไม รู จั ก คุ ณไมตรี เอี่ ยม- วรกุ ล นั กธุ รกิ จชื่ อดั งในจั งหวั ดที่ ดำเนิ นธุ รกิ จหลากหลายในรู ปของ พ อค าคนกลาง รวมถึ งการค าน้ ำมั นตั้ งแต สมั ยเอสโซ ยั งเป น “ม าบิ น”

Powered by