Quarter 4/2013

บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) คื อองค กรที่ ดำเนิ นงานด านธุ รกิ จพลั งงาน และกำลั งมี อายุ ย างเข าสู ป ที่ หนึ่ งร อย ยี่ สิ บ ความเติ บโตแข็ งแกร งของบริ ษั ทย อมก อรากหยั่ งลึ กและ แผ ขยายเช นเดี ยวกั บต นไม ด วยยึ ดมั่ นในหลั กการดำเนิ นธุ รกิ จ “ธรรมาภิ บาล” และ “ความปลอดภั ย” มาตลอดนั บแต เริ่ มหยั่ งราก เข ามาสู แผ นดิ นไทย ท ามกลางการแข งขั นทางธุ รกิ จในโลกแห งศตวรรษที่ ๒๑ การยื นหยั ดบนความถู กต อง ชอบธรรม และยึ ดมั่ นในระเบี ยบ เพื่ อความปลอดภั ย ยั งคงเป นหลั กยึ ดสำหรั บคนทำงานเอสโซ และ ได รั บการถ ายทอดจากรุ นสู รุ น ไม เพี ยงจากหั วหน าสู ลู กน อง แต ยั ง ส งต อจากผู เป นพ อสู ผู เป นลู ก จากพี่ สู น อง จากสามี สู ภรรยา อย าง ต อเนื่ อง คน เหล านี้ คื อตั วแทนแห งความภาคภู มิ ใจในการดำเนิ น ธุ รกิ จของเอสโซ ที่ ดำเนิ นมาถึ งหนึ่ งร อยยี่ สิ บป

ครอบครั ว

â´Â à¡ÉÁÊÑ ¹µ

Powered by