Quarter 4/2013

ประมนต สุ ธี วงศ ผมทำงานหลากหลายด านถึ ง ๑๕ ป ในเอสโซ ทำให มี ประสบ- การณ มาก ตั้ งแต สมั ยที่ เอสโซ ยั งไม มี โรงกลั่ น จนกระทั่ งถึ งป จจุ บั น เอสโซ เองก็ ดำเนิ นธุ รกิ จมา ๑๒๐ ป แล ว แม ผมจะไม ได อยู ร วมฉลอง ในวาระพิ เศษเช นนี้ แต ผมเชื่ อมั่ นว า ระยะเวลานานขนาดนี้ น าจะ พิ สู จน ได แล วถึ งความเข มแข็ งขององค กรว า มี คุ ณภาพอย างไร

¡Ò÷Õè ¼Áà¤Â໚ ¹¤¹¢Í§àÍÊâ«‹ ·ÓãËŒ ¼Áä´Œ ¾Ñ ²¹ÒÈÑ ¡ÂÀҾ͋ Ò§µ‹ Íà¹×è ͧ ·Ñé §ã¹´Œ Ò¹¡Ò÷ӧҹ ¡Òýƒ¡ÍºÃÁ ÃÇÁ件֧ ¤ÇÒÁÃÑ º¼Ô ´ªÍºµ‹ ÍÊÑ §¤Á «Öè §¼Áàª×è ÍÇ‹ Ò¹Õè ¤× Í ÊÔè §·Õè àÍÊâ«‹ º‹ Áà¾ÒÐãËŒ ¼Áʹ㨷Õè ¨ÐµÍºá·¹ ÊÑ §¤Á àÁ×è ͼÁÍÂÙ‹ 㹰ҹзÕè ·Óä´Œ â´Â੾ÒÐ ã¹´Œ Ò¹·Õè ¼ÁãËŒ ¤ÇÒÁÊ¹ã¨¤× Í ¡ÒôÓà¹Ô ¹ ¸Ø Ã¡Ô ¨Í‹ Ò§â»Ã‹ §ãÊ àÍÊâ«‹ ¨Ö§à»ÃÕ Âºà»š ¹ “¤Ã٢ͧ¼Á”

㹡Ò÷ӧҹ ṋ ¹Í¹Ç‹ ÒàÃÒµŒ ͧ¤Ó¹Ö§¶Ö§ ¡ÒÃÊÃŒ Ò§¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñ ºã¨·Õè ´Õ ãËŒ ¡Ñ º

มั ทนา สุ ตธรรม

¤¹·Õè ÊÑ Á¾Ñ ¹¸ ¡Ñ ºàÃÒ áµ‹ ·Õè ÊÓ¤Ñ ÞäÁ‹ ¹Œ Í¡Nj Ò¡Ñ ¹¤× Í ¡Ãкǹ¡Òà ´Ô ©Ñ ¹Ç‹ ÒÁÕ ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ ÞäÁ‹ ¹Œ ÍÂ仡Nj Ò µÑ Ǽŧҹàͧ áÅÐàÍÊâ«‹ ·ÓãËŒ ´Ô ©Ñ ¹àª×è ÍÁÑè ¹ àËç ¹¤Ø ³¤‹ Òã¹ “¤ÇÒÁ«×è ÍÊÑ µÂ ¢Í§¡Ãкǹ¡Òà ãËŒ ä´Œ ÁÒ«Öè §¼Å§Ò¹”

ตั ดสิ นใจเลื อกทำงานที่ เอสโซ จากการแนะนำของคุ ณพ อ คื อคุ ณประมนต สุ ธี วงศ หลั งจากทำได ไม นานก็ ได ทุ นจากบริ ษั ทฯ ไปศึ กษาต อในต างประเทศและฝ กงานที่ สำนั กงานใหญ ซึ่ งขณะนั้ นตั้ งอยู ที่ นิ วเจอร ซี ย เมื่ อเรี ยนจบกลั บมาก็ ได รั บโอกาส ในการทำงานที่ หลากหลาย รวมทั้ งได มี โอกาสไปทำงานในต าง ประเทศ คื อที่ สิ งคโปร และมาเลเซี ย สำหรั บตั วเองถื อว านี่ คื อโอกาส ในการเรี ยนรู ที่ ไม เคยหยุ ดนิ่ ง การที่ เราเป นนั กเรี ยนทุ นของบริ ษั ทฯ และได รั บโอกาสดี ๆ หลายอย างในหน าที่ การงาน ทำให ได รั บ ความภู มิ ใจและพยายามทำหน าที่ ของตั วเองให ดี ที่ สุ ด

Powered by