Quarter 4/2013

สถานี บริ การน้ ำมั น สมาชิ กคนสำคั ญ

เพราะร วมยึ ดมั่ นในหลั กการเดี ยวกั น สายใย ความผู กพั น ระหว าง เอสโซ และ คู ค า ที่ กลายเป น “คู ค า คู คิ ด” จึ งยั งคงส ง ผ านต อกั นมาในหลายตระกู ลที่ ดำเนิ นธุ รกิ จน้ ำมั นมานานนั บ ทศวรรษ ในโอกาสที่ เอสโซ ดำเนิ นกิ จการในประเทศไทยมาถึ ง ๑๒๐ ป จึ งถื อเป นความภู มิ ใจยิ่ งที่ ได ร วมเดิ นทางมากั บคู ค า คื อ “สถานี บริ การน้ ำมั น” ที่ ยื นหยั ดและร วมเป น “คู ค า คู คิ ด กั บเอสโซ ” มาด วยกั น หลายต อหลายรุ น

โดย ทอตะวั น

นั บจาก ป พ.ศ. ๒๔๓๗ ที่ บริ ษั ทต นกำเนิ ดของการดำเนิ น ธุ รกิ จเอสโซ ในประเทศไทย ได เข ามาดำเนิ นการค าโดยรั บน้ ำมั น จากต างประเทศเข ามาขายส งให กั บร านค าต างๆ ทั้ งในพระนคร และชนบทผ านทางเรื อและรถไฟ ในนามของ SOCONY สาขาของ บริ ษั ทแสตนดาร ดออยล แห งนิ วยอร ก ในเริ่ มแรกบริ ษั ทจำหน าย ผลิ ตภั ณฑ น้ ำมั นก าด และผลิ ตภั ณฑ หล อลื่ นเฉพาะที่ ใช กั บ เครื่ องจั กรไอน้ ำในโรงสี ข าว เมื่ อการคมนาคมทางถนนเป นที่ นิ ยมมากขึ้ น เริ่ มมี การนำ น้ ำมั นเบนซิ นเติ มรถยนต เข ามาจำหน าย ผ านศู นย บริ การที่ สร างขึ้ น ตามถนนสายต างๆ การดำเนิ นธุ รกิ จจึ งมุ งให ความสำคั ญกั บการ ตลาด โดยมี การพั ฒนาทั้ งสิ นค าและการบริ การ ผ านคู ค าที่ เป น เสมื อนหุ นส วนคนสำคั ญนั่ นคื อ “สถานี บริ การน้ ำมั น” ตลอดระยะเวลาในการดำเนิ นธุ รกิ จร วมกั นระหว าง เอสโซ และสถานี บริ การน้ ำมั น “สู ตรพิ เศษ” ที่ ทำให พั นธมิ ตรทั้ งสอง เติ บโตคู กั นไม ว าสั งคมไทยจะอยู ในสภาวะเช นไร นั่ นคื อการยึ ดหลั ก บริ การควบคู กั บคุ ณธรรมของบริ ษั ทฯ ส งผลให “คู ค า” คื อสถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ ที่ มี อยู ทั่ วไทย มี ความน าเชื่ อถื อ และได รั บ ความไว วางใจในคุ ณภาพของยี่ ห อ “เอสโซ ” เสมอมาเช นกั นสำหรั บ ผู บริ โภค

Powered by