Quarter 2/2013

เส นทางเดิ นเรื อ บริ ษั ท สุ พรรณบุ รี ขนส ง มี ที่ ทำการบริ ษั ท อยู ที่ ท าเรื องิ้ วรายเป นแม ข าย และมี ที่ ทำการสาขากระจายออกไป ในลุ มน้ ำเจ าพระยาและลุ มน้ ำท าจี นหลายแห ง เช น อำเภอมโนรมย จั งหวั ดชั ยนาท จั งหวั ดอ างทอง จั งหวั ดอุ ทั ยธานี จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี งิ้ วราย อำเภอนครชั ยศรี ประตู น้ ำบางยาง อำเภอกระทุ มแบน จั งหวั ดสมุ ทรสาคร พระนครศรี อยุ ธยา และท าเตี ยน กรุ งเทพ มหานคร แบ งการเดิ นเรื อเป นสายๆ ดั งนี้ ๑. งิ้ วราย – สองพี่ น อง - สุ พรรณบุ รี ๒. งิ้ วราย - ประตู น้ ำบางยาง – วั ดบางปลา – วั ดช องลม สมุ ทรสาคร ๓. ประตู น้ ำบางยาง – หลั กสี่ คลองดำเนิ นสะดวก – บ านแพ ว – จั งหวั ดราชบุ รี ๔. ประตู น้ ำโพธิ์ พระยา – ศรี ประจั นต – บ านกล วย – สามชุ ก ๕. บางลี่ – ท าเตี ยน กรุ งเทพ ๖. สุ พรรณบุ รี – ประตู น้ ำบางยี่ หน – เจ าเจ็ ด – อยุ ธยา – ท าเตี ยน ๗. สุ พรรณบุ รี – สองพี่ น อง ๘. มโนรมย – อุ ทั ยธานี คนสุ พรรณบุ รี ยุ คก อนจะเดิ นทางเข ากรุ งเพทฯ ได สองทาง ทางแรกลงเรื อเมล บริ ษั ท สุ พรรณบุ รี ขนส ง มาสถานี งิ้ วราย แล ว ต อรถไฟไปบางกอกน อย ข ามเจ าพระยา ถึ งกรุ งเทพ ดั งนี้ เริ่ มจากสามชุ ก ศรี ประจั นต – ประตู น้ ำโพธิ์ พระยา – เมื อง สุ พรรณบุ รี – บางปลาม า – ประตู น้ ำบางยี่ หน - บางหลวง - บางเลน – ห วยพลู – ท าเรื องิ้ วราย แล วโดยสารรถไฟจากสถานี วั ดงิ้ วราย ผ านสถานี ต างๆ ดั งนี้ คลองมหาสวั สดิ์ – วั ดสุ วรรณ – ศาลายา – ศาลาธรรมสพน – ชุ มทางตลิ่ งชั น – ฉิ มพลี – บางกอกน อย ข ามแม น้ ำเจ าพระยาไปท าพระจั นทร เส นทางที่ สองโดยสารเรื อโดยตลอดจากสุ พรรณบุ รี ไปท าเตี ยน กรุ งเทพมหานคร เรื อจะออกจากท าเมื องสุ พรรณบุ รี ตอนบ ายๆ ไปมื ดค่ ำกั นระหว างทาง บนเรื อมี อาหารขาย ออกจาก ท าเรื อเมล เมื องสุ พรรณบุ รี รอผ านประตู น้ ำบางยี่ หน – บ านสุ ด – ประตู น้ ำเจ าเจ็ ด – ออกเจ าพระยา บ านแพน – ล อง ผ านลานเท – ปลายทางท าเตี ยน ก อนรุ งสาง

เรื อเมล ของบริ ษั ท สุ พรรณบุ รี ขนส ง ในระยะเริ่ มต น เรื อแต ละลำจะมี ชื่ อเรี ยกขานอย างไรไม ปรากฏ มาระยะหลั งสมั ยที่ บริ ษั ท สุ พรรณบุ รี ขนส ง มี หุ นส วนประกอบด วย นายปรี ชา วิ ภารั ตน นายวุ น ทองสิ มา นายสำอาง สายธิ นทวงศ นายนวล กั ณฑโชติ และนายวิ บู ลย สุ พรรณโอภาส เป นหุ นส วน ได มี การนำชื่ อตั วละคร เรื่ องขุ นช างขุ นแผนมาตั้ งเป นชื่ อเรื อ อาทิ ขุ นช าง พลายแก ว พลายงาม พลายชุ มพล พิ มพิ ลาไลย พระพิ จิ ตร พระไวยวรนาถ หลวงนายฤทธิ์ นางแว นแก ว นางลาวทอง นางบุ ษบา นางศรี ประจั น เป นต น โดยเขี ยนชื่ อเรื อไว ที่ กราบเรื อด านหั วเรื อทั้ งสองด าน เล ากั นว าเรื อบางลำแม ย านางดุ มาก มั กจะมาปรากฏให เห็ น ต องทำพิ ธี บวงสรวงให ถู กต อง เรื อเมล ของบริ ษั ท สุ พรรณบุ รี ขนส ง บางลำเคยล ม มี ผู โดยสารเสี ยชี วิ ต เช น เรื อหลวงนายฤทธิ์ ล มที่ วั ด เกศไชยโย เรื อนางบุ ษบา ล มที่ คุ งน้ ำเหนื อวั ดงิ้ วราย มี คนโดยสาร เสี ยชี วิ ต มี การแก เคล็ ดโดยการติ ดดวงตาไว ที่ แคมเรื อด านหั วเรื อ ทั้ งสองข าง

เดิ มเรื อลำนี้ ชื่ อเรื อ “ขุ นเพชร” ป จจุ บั นชื่ อเรื อ “กมลบุ ตรรุ งเรื องรั ศมี ” อยู ที่ บ านลาดชะโด จ.พระนครศรี อยุ ธยา

Powered by