Quarter 2/2013

“คณะกรรมการเรามี การประชุ มกั นเดื อนละหนึ่ งครั้ ง โดยคณะกรรมการมาจากหลากหลายที่ เช น หอการค า สภา อุ ตสาหกรรม และผู ทรงคุ ณวุ ฒิ จากทุ กภาคส วน ในการประชุ ม แต ละครั้ ง ก็ มี วาระประจำเดื อน และพู ดคุ ยกั นถึ งการออกแบบ หลั กสู ตรสถานศึ กษาโดยเราเน นย้ ำถึ งการจั ดหลั กสู ตรที่ ต องให ผู เรี ยนนำไปใช ได จริ ง ตอบสนองกั บการที่ เขาจะนำไปประกอบ อาชี พได โดยแต ละหลั กสู ตร หากมี ผู เรี ยน ๒๐ คน เราก็ พร อมจะ เป ดให ตามความต องการ รวมทั้ งยั งให ครู ออกไปสอนตามศู นย การเรี ยนรู ที่ มี อยู ตามอำเภอและหมู บ านได โดยค าเรี ยนถู กมาก ซึ่ งเรื่ องนี้ ถื อเป นการเอื้ ออำนวยความสะดวก ทำให ผู เรี ยนมี โอกาส เข าถึ งการศึ กษาอย างแท จริ ง”

ศุ ภชั ย ยุ วถาวร ประธานกรรมการสภาวิ ทยาลั ยชุ มชนสระแก ว

“สิ่ งที่ เอสโซ สนั บสนุ นในขั้ นเริ่ มต นให แก วิ ทยาลั ยชุ มชน สระแก วแห งนี้ คื อการบริ จาคคอมพิ วเตอร โน ตบุ ค จำนวน ๒๐ เครื่ อง ให กั บศู นย การเรี ยนรู รวมทั้ งบริ จาคเงิ นเพื่ อสนั บสนุ น ในการจั ดการเรี ยนรู ของวิ ทยาลั ยเป นจำนวนเงิ นสามแสนบาทถ วน เมื่ อเอสโซ เข ามา จึ งเหมื อนเรามี เครื่ องยนต เพิ่ มมาอี กตั วในการ ขั บเคลื่ อนการทำงานของเราให เร็ วขึ้ น นั่ นแปลว าภาครั ฐก็ ต อง ตื่ นตั วมากขึ้ นตามไปด วย เอสโซ ทำให เห็ นว าเราต องจั ดการตั วเอง อี กหลายเรื่ อง เพื่ อให เราทำงานอย างมี ความพร อมกั บหน วยงาน ภายนอกได สะดวกมากขึ้ น”

ศิ ระพจต จริ ยาวุ ฒิ กุ ล ผู อำนวยการวิ ทยาลั ยชุ มชนสระแก ว

Powered by