Quarter 2/2013

ความว า สุ นทรภู เดิ นทางสั ญจรมาทางเรื อในช วงชี วิ ตตกต่ ำ ในสมั ยรั ชกาลที่ ๓ ผ านสามโคกนึ กถึ งพระคุ ณล นเกล ารั ชกาลที่ ๒ ที่ เคยอุ ปถั มภ ค้ ำชู และได บั นทึ กพระมหากรุ ณาธิ คุ ณของล นเกล าฯ ที่ ว าทรงพระราชทานนามเมื องสามโคกเสี ยใหม ว า “เมื องประทุ ม ธานี ” เพราะมี ดอกบั วงามที่ พระองค เสด็ จมารั บดอกบั ว

- บั นทึ กระบุ ว าเสด็ จขึ้ นไปรั บดอกบั วที่ สามโคก - บั นทึ กระบุ วั น เดื อน ที่ เสด็ จชั ดเจน คื อ เดื อน ๑๑ ขึ้ น ๑๓ ค่ ำ - บั นทึ กระบุ ที่ รั บดอกบั วนั้ นจึ งปรากฏนามว าเป นเมื อง ประทุ มธานี ตราบเท าทุ กวั นนี้ - บั นทึ กระบุ กระบวนเรื อเสด็ จและผู ตามเสด็ จ - บั นทึ กการนำดอกบั วไปป กเสี ยบขวดในพระที่ นั่ งอมริ นทร วิ นิ จฉั ยประกอบพิ ธี เทศน มหาชาติ - บั นทึ กระบุ การรั บดอกบั วนี้ มี มาตั้ งแต ปฐมรั ชกาล (รั ชกาลที่ ๑) และรั ชกาลที่ ๒ เสด็ จขึ้ นไปรั บดอกบั วที่ สามโคกอยู ๒ ป จึ งโปรดให กรมพระราชวั งบวรมหาเสนานุ รั กษ (จุ ย) เสด็ จ พระราชดำเนิ นแทนพระองค รายละเอี ยดจากเอกสารจากบั นทึ กของกรมหลวงบดิ นทร ไพศาลโสภณนั้ นตรงกั นกั บเอกสาร “พระราชพิ ธี สิ บสองเดื อน” ที่ ว าเทศนามหาชาติ สำหรั บแผ นดิ นเป นพระราชกุ ศลนิ จสมั ยมี มา ตั้ งแต เดิ ม ๓๓ กั ณฑ ในรั ชกาลที่ ๑-๓ ในเดื อนสิ บเอ็ ดขึ้ น ๑๔ ค่ ำ ๑๕ ค่ ำ มี มหาชาติ แรมค่ ำ ๑ มี อริ ยสั จในพระที่ นั่ งอมริ นทรวิ นิ จฉั ย ซึ่ งบั นทึ กความทรงจำของกรมหลวงบดิ นทรไพศาลโสภณนั้ น มี ความแม นยำถึ งการจดจำเรื่ องการเสด็ จพระราชดำเนิ นเมื อง สามโคกของพระบาทสมเด็ จพระพุ ทธเลิ ศหล านภาลั ยที่ เสด็ จรั บ ดอกบั วไปประกอบพิ ธี เทศน มหาชาติ ในเดื อน ๑๑ ขึ้ น ๑๓ ค่ ำ คื อวั นพระราชทานนามเมื องประทุ มธานี หลั กฐานจากวรรณกรรมของท านสุ นทรภู ที่ กล าวถึ งการเสด็ จ พระราชดำเนิ นมารั บดอกบั วที่ สามโคก นิ ราศภู เขาทอง (แต งราว พ.ศ. ๒๓๗๑) ว า

นิ ราศวั ดเจ าฟ า (แต งราว พ.ศ. ๒๓๗๙) “ชื่ อประทุ มธานี ที่ เสด็ จ เดื อนสิ บเบ็ ดบั วออกทั้ งดอกฝ ก มารั บส งตรงนี้ ที่ สำนั ก พระยาพิ ทั กษ ทวยหาญผ านพารา” ความว า ในเดื อน ๑๑ เสด็ จมารั บดอกบั วตรงที่ ประทั บ

พลั บพลาริ มฝ งแม น้ ำซึ่ งมี เจ าเมื องพระยาพิ ทั กษ ทวยหาญนำดอกบั ว ทู ลเกล าฯ ถวายพระบาทสมเด็ จพระพุ ทธเลิ ศหล านภาลั ยในเดื อน ๑๑ ตรงตามหลั กฐานเอกสารบั นทึ กความทรงจำของกรมหลวง บดิ นทรไพศาลโสภณที่ ระบุ ว าเสด็ จรั บบั วที่ สามโคกในเดื อน ๑๑ ขึ้ น ๑๓ ค่ ำ แต เอกสารความทรงจำได อธิ บายความได ชั ดเจนกว านิ ราศ ของสุ นทรภู พระราชกุ ศลเทศน มหาชาติ ปฐมเหตุ เสด็ จรั บดอกบั วแผ นดิ น พระบาทสมเด็ จพระพุ ทธเลิ ศหล านภาลั ย พระราชทานนามเมื อง ประทุ มธานี กำหนดวั นขึ้ น ๑๓ ค่ ำ เดื อน ๑๑ ตรงกั บ วั นจั นทร ที่ ๑๖ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๓๕๘ ซึ่ งถื อเป นวั นก อกำเนิ ดเมื องประทุ มธานี ที่ ทางส วนราชการจั งหวั ดปทุ มธานี ควรจั ดงานประกอบพิ ธี เทศน มหาชาติ อุ ทิ ศถวายพระราชกุ ศลแด พระองค ผู พระราชทานนาม เมื องประทุ มธานี ทุ กป ไป

“ถึ งสามโคกโศกถวิ ลถึ งป นเกล า พระพุ ทธเจ าหลวงบำรุ งซึ่ งกรุ งศรี ประทานนามสามโคกเป นเมื องตรี ชื่ อประทุ มธานี เพราะมี บั ว”

หมายเหตุ : ในสมั ยรั ชกาลที่ ๖ โปรดเกล าฯ ให ใช จั งหวั ดแทนเมื อง และให มี การสะกดชื่ อใหม จากเมื องประทุ มธานี เป นจั งหวั ดปทุ มธานี

วี รวั ฒน วงศ ศุ ปไทย นั กเขี ยนบทความสารคดี ประวั ติ ศาสตร โบราณคดี ประเพณี วั ฒนธรรม ศิ ลป นดี เด นจั งหวั ดปทุ มธานี สาขาวรรณศิ ลป ศิ ลป นร วมสมั ยกระทรวงวั ฒนธรรม

Powered by