Quarter 2/2013

กิ จกรรม “มาช วยด วยรั ก” เนื่ องในวั นสิ่ งแวดล อมโลก ประชาสั มพั นธ โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา จั ดกิ จกรรมเพื่ อสั งคม “มาช วยด วยรั ก” (Day of Caring) เนื่ องในวั นสิ่ งแวดล อมโลก โดยมี ที มอาสา- สมั ครประกอบด วยเพื่ อนพนั กงานโรงกลั่ นและคลั งน้ ำมั นศรี ราชาพร อมครอบครั ว นั กเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลแหลมฉบั ง-๓ และชาวชุ มชนบ านแหลมฉบั ง ช วยกั น ทำความสะอาดและปลู กต นไม ที่ ป าชายเลนในชุ มชนบ านแหลมฉบั ง ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและผู จั ดการโรงกลั่ น บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) นำที มอาสาสมั ครทั้ งหมดกว า ๑๐๐ คน บุ กป าชายเลน เพื่ อปฏิ บั ติ ภารกิ จที่ ท าทายและสนุ กสนานในครั้ งนี้ ท ามกลางเสี ยงหั วเราะและภาคภู มิ ใจ ที่ ได เป นส วนหนึ่ งในการทำสิ่ งดี ๆ เพื่ อสร างสมดุ ลคื นสู ธรรมชาติ และยั งเป นการสร าง สั มพั นธ อั นดี ในครอบครั ว พร อมกั บปลู กฝ งจิ ตสำนึ กให เยาวชนได ตระหนั กถึ งความ สำคั ญของการอนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ

โรงกลั่ นเอสโซ จั ดโครงการ "ชุ มชน–โรงกลั่ น...สานสั มพั นธ ป นน้ ำใจ" โรงกลั่ นเอสโซ ร วมกั บเทศบาลนครแหลมฉบั งจั ดโครงการ "ชุ มชน โรงกลั่ น... สานสั มพั นธ ป นน้ ำใจ" เมื่ อวั นที่ ๒๓ เมษายนที่ ผ านมา โดยนำคณะกรรมการ ๑๐ ชุ มชน รอบโรงกลั่ นไปสั มมนาเพื่ อพั ฒนาศั กยภาพความเป นผู นำและทำกิ จกรรมเพื่ อสั งคม ณ เมื องพั ทยา จ.ชลบุ รี โดยมี ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและผู จั ดการโรงกลั่ น บริ ษั ท เอสโซ ฯ ให เกี ยรติ เข าร วมโครงการ โครงการนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อมุ งเน นการพั ฒนาศั กยภาพความเป นผู นำและสร าง ความสามั คคี ในหมู คณะ นอกจากจะได รั บความรู เพื่ อนำไปใช ในการพั ฒนาชุ มชนแล ว โรงกลั่ นเอสโซ ยั งได จั ดกิ จกรรมเพื่ อสั งคมร วมกั นบริ จาคสิ่ งของเครื่ องใช จำเป นให แก สถานสงเคราะห เด็ กพั ทยาอี กด วย

โรงกลั่ นเอสโซ สนั บสนุ นการจั ดงานนมั สการพระพุ ทธสิ หิ งค มิ่ งมงคลศิ ริ นาถ และงานสงกรานต จั งหวั ดชลบุ รี ประจำป ๒๕๕๖ ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและผู จั ดการโรงกลั่ น บริ ษั ท เอสโซ ฯ มอบเงิ นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก นายคมสั น เอกชั ย ผู ว าราชการจั งหวั ดชลบุ รี เพื่ อสนั บสนุ นการจั ดงานนมั สการพระพุ ทธสิ หิ งค ฯ และงานสงกรานต จั งหวั ดชลบุ รี ประจำป ๒๕๕๖ โดยมี ดร.ทวี ศั กดิ์ บรรลื อสิ นธุ ผู จั ดการส งเสริ มธุ รกิ จ และ นายไพโรจน ศศิ วงศ ภั กดี ผู จั ดการประชาสั มพั นธ และบริ หารสำนั กงานโรงกลั่ น ร วมเป นสั กขี พยาน ณ ศาลากลางจั งหวั ดชลบุ รี งานนมั สการพระพุ ทธสิ หิ งค ฯ และงานสงกรานต จั งหวั ดชลบุ รี จั ดให มี ขึ้ นระหว าง

วั นที่ ๑๑-๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริ เวณสนามหน าศาลากลางจั งหวั ดชลบุ รี และบริ เวณใกล เคี ยง โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อสื บสาน วั ฒนธรรมประเพณี อั นดี งามของท องถิ่ น สร างจิ ตสำนึ กให ประชาชนเกิ ดความภาคภู มิ ใจ รั กและหวงแหนในบ านเกิ ดเมื องนอน

Powered by