Quarter 2/2013

เอสโซ สนั บสนุ นการจั ดนิ ทรรศการของศู นย ศิ ลปาชี พ บางไทรฯ ฯพณฯ องคมนตรี นายธานิ นทร กรั ยวิ เชี ยร ในฐานะรองประธานกรรมการมู ลนิ ธิ ส งเสริ มศิ ลปาชี พฯ ในสมเด็ จพระนางเจ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ รั บมอบเงิ นสนั บสนุ น จำนวน ๒๘๑,๐๐๐ บาท จากนาย ซี . จอห น อั ทนั ส ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) สำหรั บใช ในการจั ดงานนิ ทรรศการเพื่ อเผยแพร ผลงาน รวมถึ งจำหน ายผลิ ตภั ณฑ และสาธิ ตการผลิ ตผลงานของศู นย ศิ ลปาชี พ บางไทรฯ ซึ่ งจั ดขึ้ น ณ ไลฟ สไตล ฮอลล ชั้ น ๒ ศู นย การค าสยามพารากอน กรุ งเทพฯ จำนวน ๒ ครั้ ง ในเดื อนกรกฎาคม และ สิ งหาคม ๒๕๕๖ โดยในป นี้ บริ ษั ทฯ ได เพิ่ มเงิ นสนั บสนุ นเป น ๒๘๑,๐๐๐ บาท เพื่ อเป นการเฉลิ มฉลองเนื่ องในวโรกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ของสมเด็ จพระนางเจ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ

เอสโซ ร วมจั ดแสดงบู ธในงาน USA Fair ๒๕๕๖ นาย ซี . จอห น อั ทนั ส ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ ฯ และนายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล กรรมการและผู จั ดการฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ ให การต อนรั บ ฯพณฯ คริ สตี้ เคนนี เอกอั ครราชทู ตสหรั ฐอเมริ กาประจำประเทศไทย ที่ บู ธ เอ็ กซอนโมบิ ล ซึ่ งบริ ษั ทได จั ดแสดงในงาน USA Fair ๒๕๕๖ ระหว างวั นที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึ ง ๒ มิ ถุ นายนที่ ผ านมา ณ บริ เวณเซ็ นทรั ลคอร ท เซ็ นทรั ลเวิ ล ด กรุ งเทพฯ สภาหอการค าอเมริ กั นในประเทศไทยจั ดงาน USA Fair เป นประจำทุ กป เพื่ อส งเสริ ม และประชาสั มพั นธ การดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษั ทจากสหรั ฐอเมริ กาในประเทศไทย โดยป นี้ จั ดงานภายใต แนวคิ ด "Two Nations. One Friendship"

เอสโซ เป นหนึ่ งในบริ ษั ทอเมริ กั นที่ ดำเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทยมากว า ๑๐๐ ป และเป นสมาชิ กของสภาหอการค าฯ โดยในป นี้ บริ ษั ทจั ดบู ธนิ ทรรศการแสดงสถานี บริ การน้ ำมั นและร านไทเกอร มาร ท ตลอดจนผลงานด านกิ จกรรมเพื่ อสั งคม เพื่ อสร างการรั บรู และภาพลั กษณ ที่ ดี ขององค กรและแบรนด ระดั บโลก

เอสโซ สนั บสนุ นโครงการพั ฒนาชายหาด ศู นย ศึ กษาการพั ฒนาอ าวคุ งกระเบน เอสโซ สนั บสนุ นศู นย ศึ กษาการพั ฒนาอ าวคุ งกระเบน ในโครงการทำความสะอาด

ท องทะเลและชายหาด พร อมทั้ งปล อยพั นธุ สั ตว น้ ำเพื่ อการอนุ รั กษ สิ่ งแวดล อม ณ จ.จั นทบุ รี นายอิ ศรา สุ นทรวิ ภาต (ซ าย) ที่ ปรึ กษากิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ มอบเงิ นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก นายทวี จิ นดามั ยกุ ล (ขวา) ผู อำนวยการศู นย ศึ กษา การพั ฒนาอ าวคุ งกระเบนอั นเนื่ องมาจากพระราชดำริ เพื่ อสนั บสนุ นโครงการ “คุ งกระเบน เทิ ดไท องค ราชั น พั ฒนาชายหาดร วมกั น เพื่ อสานฝ นทะเลงามครั้ งที่ ๙” โดยจั ดกิ จกรรม ทำความสะอาดท องทะเลบริ เวณแหล งปะการั ง และชายหาดเจ าหลาว-แหลมเสด็ จ เป นระยะ ทางกว า ๗ กิ โลเมตร รวมทั้ งปล อยพั นธุ สั ตว น้ ำกว า ๑,๑๐๐,๐๐๐ ตั ว ณ อ.ท าใหม จ.จั นทบุ รี ศู นย ศึ กษาการพั ฒนาอ าวคุ งกระเบน ก อตั้ งขึ้ นจากแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว ในป พ.ศ. ๒๕๒๔ ให ดำเนิ นการศึ กษาพั ฒนาพื้ นที่ ในเขตที่ ดิ นชายฝ งทะเลของจั งหวั ดจั นทบุ รี เพื่ อศึ กษาวิ จั ย และทดลองวิ ธี การใช และอนุ รั กษ ทรั พยากร ธรรมชาติ ด านต างๆ อย างเหมาะสม การทำโครงการพั ฒนาความสะอาดชายหาดและเก็ บขยะใต ทะเลจึ งเป นแนวทางหนึ่ งในการช วย เพิ่ มความสวยงาม และฟ นฟู ระบบนิ เวศปะการั งให สมบู รณ รวมทั้ งเป นการพั ฒนาแหล งท องเที่ ยวอี กด วย

Powered by